Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Наталия Пеева;Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е: „Избор на изпълнител за археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на инфраструктурни обекти, в изпълнение”, както следва: - Път І-1 (Е-79), „Обходен път на гр. Враца” от км 0+000 до км 6+816,60; - Път I-1 (Е79) „Обходен път на гр. Монтана” от км 102+060 до км 114+512.20; - Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130; - Път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р.Румъния”, участък от км 44+442 до км 45+640; - Път І-7 „Силистра – Шумен“ Лот 2.2 от км 1+773 до км 55+535; Подобект: Кръстовище втори тип при пресичане на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Подобект: Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

73110000

Описание:

Научни изследвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Археологическо наблюдение следва да се проведе по време на премахване на хумусния пласт от трасетата на гореизброените инфраструктурни обекти. 1. Целта на поръчката е да не се допусне да бъдат унищожени или застрашени неизвестни археологически обекти, съгласно чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН). В процеса на строителните дейности се провежда наблюдение от археолози. В случай на откриване на археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160 от ЗКН. 2. Археологическо наблюдение. Извършва се в съответствие с изискванията на чл. 161, ал. 2 от ЗКН. Съгласно Раздел II от Наредба № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания (НИТАП), археологическото наблюдение представлява дейност, чиято основна цел е установяване на наличието на археологически структури на дадено място, за да не се допусне да бъдат унищожени или застрашени неизвестни археологически обекти. Ако при наблюдението се установи наличие на археологически структури, научният ръководител на наблюдението уведомява компетентните органи. В случай на откриване на археологически обекти научният ръководител следва да документира разкритите структури и да изготви научен доклад.Срокът за изпълнение на археологическо наблюдение на пътя по време строителството е до премахване на хумусния пласт от трасетата на гореизброените инфраструктурни обекти, съгласно Технологично – строителната програма на избрания Изпълнител за дейността строителство за всеки един инфраструктурен обект. 3. Техническа спецификация: 3.1. Задължение на Изпълнителя е да осигури всички необходими разрешителни за извършване на археологическите проучвания. 3.2. Изпълнителят следва да извърши следните дейности, съгласно Закона за културното наследство и Наредба за извършване на теренни археологически проучвания № Н-00-0001 от 14.02.2011 г.: - Археологическо наблюдение по време строителството. Осъществява се в процеса на отнемане на хумусния пласт от трасето на всеки един инфраструктурен обект, както следва: - Път І-1 (Е-79), „Обходен път на гр. Враца” от км 0+000 до км 6+816,60; - Път I-1 (Е79) „Обходен път на гр. Монтана” от км 102+060 до км 114+512.20; - Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130; - Път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р.Румъния”, участък от км 44+442 до км 45+640; - Път І-7 „Силистра – Шумен“ Лот 2.2 от км 1+773 до км 55+535; Подобект: Кръстовище втори тип при пресичане на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Подобект: Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200. В случай на откриване на археологически обекти научният ръководител следва да документира разкритите структури и да изготви научен доклад. 3.3. Входиране в Министерство на културата на Искане за назначаване на комисия, която да определи с протокол бъдещите действия при евентуално откриване на структури и находки, които имат признаци на културни ценности по смисъла на чл. 146 от ЗКН. 3.4. Изготвяне на научни доклади за извършените археологически проучвания – археологическо наблюдение за всеки един от обектите: - Път І-1 (Е-79), „Обходен път на гр. Враца” от км 0+000 до км 6+816,60; - Път I-1 (Е79) „Обходен път на гр. Монтана” от км 102+060 до км 114+512.20; - Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130; - Път ІІІ-293 „Александрия-Коритен-Северняк-граница с Р.Румъния”, участък от км 44+442 до км 45+640; - Път І-7 „Силистра – Шумен“ Лот 2.2 от км 1+773 до км 55+535; Подобект: Кръстовище втори тип при пресичане на път І-7 с път ІІ-71 на км 6+600 и Подобект: Кръгово кръстовище на път І-7 при пресичане с път ІІ-21 и път ІІІ-213 на км 9+200.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Северозападен район, Северен централен

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специф. и мин. изисквания към участниците: 1. Участникът сл. да има извършени редовни и/или спасителни археол. проучвания минимум на 2 археол. обекта, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на представяне на офертите, за които науч.отчети и теренната археол. документация са приети от компет.ведомства. 2. Участникът сл. да осигури 5 археол.екипа, които ще отговарят за изпълн.на общ. поръчка, по 1 за археол. наблюдение по време строит.на всеки един от гореизброените инфрастр.обекти. Екипите следва да включват:• Научен ръков.- мин.1 брой, който да отговаря на изискв. на чл. 150 от ЗКН, а именно: образов.- спец. от проф. направление "История и археология"; да е в договорни отношения с бълг.културна, научна или универс.институция, дейността на която е свързана с опазване на археол. наследство; да има най-малко 2 г.проф.опит в извършването на теренни проучвания; • Зам.ръководител - мин.1 брой с образов.- спец. от проф.направление "История и археология" и притежаващ мин.2 г. проф.опит в извършването на теренни археол.проучвания; 3. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците следва представят следните документи: 3.1. Списък на основните договори за услуги (редовни и/или спасителни археологически проучвания), изпълнени през последните 3 г., считано от датата на представяне на офертите. Списъкът съдържа информация за: година на изпълнение на договора, описание на археол. проучвания и/или предмет и съдържание на договора, получател на услугата (в зависимост от вида на археол.проучвания в организационно отношение - редовни или спасителни) и размер на средствата за проведеното проучване (стойност на услугата).3.2. Списъкът следва да бъде придружен от Препоръка за добро изпълнение като за такава се счита всеки от следните документи:- препоръки, издадени от получатели на услугата/Възложители по изпълнени Дог. за теренни археолог. проучвания;- копие от утвърден от Министъра на културата Протокол на експертна комисия (по чл.27а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археол. проучвания), с който са приети изпълнени археолог. проучвания;- копие от документ, удостоверяващ приемане на научен отчет и теренна археолог.документация от Национален археол. институт с музей (НАИМ) при БАН за изпълнени археолог.проучвания.3.3. Списък на лицата, отговорни за изпълнение на общ.поръчка. Той следва да бъде придружен от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита, както следва:3.3.1. За всеки един Научен ръковод. на екип:а) копие от Диплом, удостов.притежаването на образ.- по спец. от проф. направление "История и археология";б) копие от Договор с бълг.културна, научна или университ. институция, дейността на която е свързана с опазване на археолог.наследство;в) трудово-биогр.справка, съгл. Прил. №8.2, от която да е видно, че лицето притежава най-малко 2 г. проф. опит в извършв. на теренни проучвания;3.3.2. За всеки един Зам. ръководител се представят докум., които се изискват за научния ръков., букви а) и в).3.3.3. В Списъка на лицата, отговорни за изпълн. на археолог. проучвания сл. да бъдат посочени брой членове на археол.екипи, освен Научен ръков.и Зам. ръков., (археолози, специал. и други), необходими за изпълнение на пълния обхват на дейностите.Като част от техн. предложение следва да се представят:Раб. програма, изясняваща предвижданата орган.за изпълн. на възл.поръчка, гарантираща пълното, качеств. и в срок, изпълн.на поръчката. Подробно описание на предвижданата орган.и ресурсите които ще бъдат използвани за изпълнението – човешки ресурс (ръководители, технически персонал). В Работната програма трябва да се опише и обхвата и съдържанието на Докладите които ще бъдат предадени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Уч-ът да отговаря на изискв.на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостов. с документи и деклар.за отсъствие на обстоятелствата (Пр.№ № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:-документи по чл.101e от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец, съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Копие от документ за регистрация или посочва ЕИК; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и ал. 2, т.5 от ЗОП – Приложение № 1; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2. и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП – Приложение № 3; 5. Оферта- Приложение № 4; 6. Списък на осн. договори за услуги (редовни и/или спасителни археологически проучвания), изпълнени през последните 3 (три) години - Приложение № 7; 7. Списък на лицата, отговорни за изпълнение на обществената поръчка - Приложение № 8; 8. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 8.1; 9. Трудово-биографични справки – Приложение № 8.2; 10. Документ за гаранция за участие в размер на 170 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 11. Проект на договор - Приложение № 10.; 12. Декларация за запознаване с условията на договора – Приложение № 12; 13. Банкова гаранция за авансово плащане - Приложение № 13; 14. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2013