Версия за печат

BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55, За: Мануела Димитрова Делчева, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0885 304832, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Специализиран превоз на ученици до 16 години от община Братя Даскалови, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013 – 2014 година съгласно утвърдени маршрути по 2 /две/ обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: 1.1. Горно ново село – Долно ново село – Малко Дряново – Найденово – Съединение – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 40 км., 45 деца, час на тръгване 07:00 часа; 1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., 15 деца, час на тръгване 13.30 часа; 1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Съединение – Найденово - Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 60 км., 30 деца, час на тръгване 17:00 часа; 2. Обособена позиция 2: 2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., 44 деца, час на тръгване 06:50 часа; 2.2. Оризово – Опълченец – Мирово – Плодовитово – Оризово - 18 км., 21 деца, час на тръгване 13.20 часа; 2.3. Оризово – Опълченец – Оризово - 8 км., 23 деца, час на тръгване 17:10 часа

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. По обособена позиция 1 се предвижда превоз на 45 деца, с маршрут 152км; 2. По обособена позиция 2 се предвижда превоз на 44 деца, с маршрут 44км;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически възможности: 1. Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници – заверено копие с подпис и печат; 2.Справка за МПС, които ще се използват при изпълнение на поръчката съгласно Приложение – маршрути; 3. Заверени копия на свидетелствата за регистрация на МПС – лице и гръб; 4. Заверено копие на валидни контролни талони за преминал годишен преглед за всяко МПС; 5. Заверено копие на сключена застраховка „Гражданска отговорност” за всяко МПС; 6. Заверено копие на задължителна застраховка за "Злополука пътници" и за риска „Трудова злополука” за превозвача на всяко МПС; 7. Заверено копие от удостоверението за психологическа годност на водачите, които ще извършват превоза; 8. Заверено копие от удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на РБългария; 9. Списък на водачите на МПС за изпълнение на поръчката, съдържаща справка за тяхната квалификация и опит, придружен с копия на свидетелствата им за управление на МПС; 10. Документи, удостоверяващи наличието на собствена или наета сервизна база за извършване на предварителни технически прегледи на МПС; 11. Заверено копие на удостоверението за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/08/2013