BG-с. Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" 3 - А, За: Димитрина Желева, Република България 9410, с. Крушари, Тел.: 05771 2786, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Директор дирекция

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Юридически консултации по подготовката за кандидатстване за финансиране по Мярка 322 от ПРСР 2007-2013г. с проект “ Изграждане на “Изграждане на система за соларно улично осветление в девет населени места в община Крушари”, изготвяне на документации за участие и оказване на правна помощ при организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за строителство, строителен надзор и управление и отчитане на дейностите по проекта

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000

Описание:

Юридически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

(1) Дейности преди преди подаване на заявлението за финансиране на проекта : Юридически консултации по подготовката на Възложителя за кандидатстване за финансиране по Мярка 322 от ПРСР с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в девет населени места в община Крушари”, включващи и изготвянето на тръжни документи за избор на изпълнител на проектиране. (2) Дейности след eвентуалното одобрение на проекта и сключване на договор за финансирането му с ДФ”Земеделие” : 1.Изготвяне на проект на описателни документи за планираните обществени поръчки и последващо изготвяне на документации за стартиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители за “строителство”, “строителен надзор” и “управление и отчитане на дейностите по проекта “ ; 2. Оказване на методическа правна помощ при организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки за избор на изпълнители на дейностите по реалзирането на проекта до сключване на договори с избраните изпълнители и окомплектоване на тръжните досиета по процедурите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на възложената услуга следва да започне със сключването на договора. След евентуалното одобрение на проекта и сключването на договор за финансиране с ДФ “Земеделие”, в двуседмичен срок от предаването от страна на Възложителя на относимите към одобрения проект документи и информация, Изпълнителя следва да изготви и предаде проект на описателни документи за планираните обществени поръчки за избор на изпълнители на „строителство”, “строителен надзор” и “управление и отчитане на дейностите по проекта”;В двуседмичен срок от получаване на становището от извършен предварителен контрол по описателните документи от РА към ДФ «Земеделие», Изпълнителят следва да изготви и предаде пълната документация за стартиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки за избор на изпълнители по проекта; Методическа правна помощ и консултации Изпълнителят следва да оказва на Възложителя до окончателното приключване на процедурите и сключването на договори с избраните изпълнители. След приключване на процедурите Изпълнителят следва да да окомплектова тръжните досиета по проведените процедури Изпълнението на юридическата консултация следва да е пълно, срочно, компетентно, в съответствие с действащото нормативно законодателство в областта на обществените поръчки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/08/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, свързани с поръчката можете да намерите на профила на купувача Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/08/2013