BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствен продукт с INN "FLUOROURACIL" през 2013г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е доставка на лекарствен продукт "FLUOROURACIL" през 2013г. за нуждите на възложителя, посочен в спецификация. При проведените две предходни процедури за доставка на лекарствения продукт (00731-2013-0002 и 00731-2013-0005) е поставено изискването той да бъде включен в ПЛС и да бъде разрешен на употреба в РБългария, поради което не е определен негов доставчик и не е сключен договор за това. Този лекарствен продукт е включен в схемата за лечение на пациенти с онкологични заболявания в лечебното заведение, което налага неговата доставка. Успешното и извършване налага промяна в изискванията към лекарствения продукт, поради което възложителя определя, че той не следва да е включен в ПЛС и не следва да е разрешен за употреба в РБългария. Предписването му се извършва по реда и условията на НАРЕДБА № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на МЗ /ДВбр.95/2011г., доп.бр.24/2013г./. Изискванията към него са посочени в нарочни технически изисквания. Той ще бъде доставян за времето до 31.12.2013г. или до сключването на договор въз основа на проведена процедура по ЗОП за доставка на лекарствения продукт с INN "FLUOROURACIL" след евентуалното му включване в ПЛС и разрешаването му за употреба в РБългария - в зависимост от това кое ще настъпи първо по ред във времето. Доставката се осъществява само в работен ден, до 14.00 часа на същия. В ценовата оферта се посочват крайни стойности, включващи всички разходи и начисления при изпълнение на поръчката (данъци, мита,такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. подобни) с ДДС. Предлаганите цени се посочват в парична единица "бълг.лева", до втори знак след десетичната запетая. - Класирането и определянето на изпълнител се извършва по критерий "най-ниска цена" за опаковка. - Условия за плащане - разсрочено до 30 дни от доставката и представяне на фактура за нея. - Оферентът трябва да представи: 1. Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2. Ценова оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 3. Удостоверение за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, издено след 01.08.2013г. 4. Декларация по образец по чл.47, ал.1,ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - подписана и подпечатана. 5. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор - подписана и подпечатана. 6. Декларация по образец за осигуряване на лек.продукти и спазване на цените им - подписана и подпечатана. 7. Действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро за продуктите, които участникът оферира.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/08/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/08/2013