Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е във връзка с необходимостта от избор на обслужващ оператор с национално покритие, предоставящ електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна телефонна мрежа за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

...

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата следва да се предоставя съгласно по-долу изброените изисквания: 1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя. 4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит. 5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка. 6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност. 8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати. 9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта. 10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка (К – 100 т.) се изчислява по следната формула: К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10, където: K1: Месечна абонаментна такса за тарифен план 1 Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 5,00 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. К 2: Месечна абонаментна такса за тарифен план 2 Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 10,90 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. К 3: Месечна абонаментна такса за тарифен план 3 Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 24,50 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. К 4: Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 1 Участник предложил цена равна или по-малка от 0,21 лв./мин., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. - Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията - собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи К 5: Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 2 Участник предложил цена равна или по-малка от 0,17 лв./мин., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. - Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията - собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи К 6: Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 3 Участник предложил цена равна или по-малка от 0,13 лв./мин., получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. - Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията - собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи К 7: Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) и международни разговори (фиксирани мрежи в страни от ЕС, мобилни и фиксирани мрежи в САЩ и Канада) за тарифен план 1 Участник предложил 30 или повече включени минути, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. К 8: Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) и международни разговори (мобилни и фиксирани мрежи в страни от ЕС, мобилни и фиксирани мрежи в САЩ и Канада) за тарифен план 2 Участник предложил 240 или повече включени минути, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. К 9: Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) и международни разговори (мобилни и фиксирани мрежи в страни от ЕС, мобилни и фиксирани мрежи в САЩ и Канада) за тарифен план 3 Участник предложил 650 или повече включени минути, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. К 10: Допълнителни услуги и преференции Участниците предлагат възможности за мобилен Интернет, пакет минути за разговори към абонати в страни от ЕС и програма за служителите на Възложителя и/или други, които по усмотрение на участника водят до икономическа полза за Възложителя. - В случаите, в които даден участник предложи услуги и преференции, които водят до най-голяма икономическа полза за Възложителя, то той получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ с 5 т. по-малко.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по обществената поръчка може да бъде изтеглена свободно от интернет адреса на Възложителя: www.byala-slatina.com в "Профил на купувача". Офертите на участниците следва да съдържат: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника);2. 2.Административни сведения за участника – по образец. 3. Документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издаден не по-рано от 4 (четири) месеца преди датата на представяне на офертата за участие. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език. 4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката. 6. Срок на валидност на офертата. Офертите се приемат до 16.00 часа на 21.08.2013 г. на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. „Климент Охридски” № 68, Община Бяла Слатина, в деловодството за Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки и екология” (ОСОПЕ). Върху плика задължително се изписва и предмета на поръчката, както следва: Оферта за участие в процедура по реда на Глава осем „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2013