Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Манчев, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата, на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен ” Настоящата обществена поръчка включва следните дейности: 1.Хоризонтална пътна маркировка Пътната маркировка се състои от линии, стрелки, символи и надписи, нанесени с боя или по друг начин върху пътното платно и пътните съоръжения. Пътната маркировка се използва за:създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното за движение на пътни ленти; обозначаване на пътните съоръжения; информиране на участниците в движението, в т.ч. за направлението на пътя, за възможността за избор на посоки за движение, за наименования на населени места и други обекти и за посоките към тях, както и за даване на други необходими указания. Пътната маркировка може да се използва самостоятелно или в съчетание с пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализация. Пътната маркировка се изпълнява в съответствие с : -Техническа спецификация на НАПИ 2009г. -Наредба No2 от 17.01.2001г. за сигнализацияна пътищата с пътна маркировка. -БДС EN 1436:2007+А1:2009 - Материали за пътна маркировка. Експоатационни характеристики на пътната маркировка. -БДС EN1790 - Предварително формувани пътни маркировки -БДС EN 1423 - Светлоотражателни стъклени перли -БДС EN 1463 - За пътни кабари -Наредба No 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, която определя условията и редът за създаване на временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътища и улици, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация. Пътната маркировка е едно от най-икономическите и ефективни средства за организиране и регулиране на движението. 2.Пътни знаци Пътният знак е равнинно изображение с определена форма, размери, цветове и символи. В зависимост от предназначението си пътните знаци са: 1. предупредителни пътни знаци за опасност група "А 2. пътни знаци с предписания за участниците в движението: а) група "Б" - пътни знаци относно предимство б) група "В" - пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана в) група "Г" - пътни знаци със задължителни предписания г) група "Д" - пътни знаци със специални предписания 3. указателни пътни знаци: а) група "Е" - пътни знаци, даващи допълнителна информация, б) група "Ж" - пътни знаци за направления, посоки, обекти и др; 4. допълнителни табели-група "Т" Пътните знаци могат да се използват самостоятелно или в съчетание с пътна маркировка, светлинни сигнали и други средства за сигнализация и организация на движението. Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се поставят в обхвата на пътя при спазване изискванията на наредба №18 /23.07.2001 г. както следва: 1. в населени места - съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генералния план за организация на движението; 2. извън границите на населени места - в съответствие с проекта за организация на движението по пътя. Проектите по ал. 2 се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.). Условията и редът за използване на пътните знаци и на другите средства за сигнализиране на пътищата при извършване на строителство или ремонт, на дейности по поддържането, при аварийни ситуации и др. в обхвата на пътя се определят с Наредба № 16 от 2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. Пътните знаци и другите средства за сигнализиране трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 "Знаци пътни. Форми, размери, символи, цветове и шрифтове".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233221, 45233294

Описание:

Работи по пътна маркировка на пътища
Работи по поставяне на пътна сигнализация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата, на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен на обща стойност до 180 000,00 лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

180000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира: полагане на хоризонтална пътна маркировка с/без перли; вертикална сигнализация, доставка и монтаж на нови пътни знаци, ремонт на съществуващи, доставка и монтаж на предпазни огради; изграждане на изкуствени неравности; проекто-проучвателни работи. Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 300 000,00 лева (триста хиляди лева), без ДДС. 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания:Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите.10. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – свободна форма. За лицето, упоменато в минималните изисквания участниците трябва да приложат заварени копия от документи, удостоверяващи тяхното образование и квалификация.Минимални изисквания: За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури един правоспособен проектант с професионална квалификация - транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението с валидно удостоверение от КИИП и един ръководител за организиране и изпълнение на дейностите с квалификация „магистър” строителен инженер по специалностите ТС или ССС (ПГС).11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 9.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 10.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,за всяка обособена позиция, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи и са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2013