Версия за печат

BG-гр.Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, България 8800, гр.Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: plan.sliven@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект А12-22-104/26.04.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка е повишаване квалификацията на служители на община Сливен, чрез провеждане на следните обучения: 1.Провеждане на обучение за работа на администрацията с граждани със специфични потребности (неграмотни граждани и с малцинства) за 30 участника. 2.Провеждане на обучение за Екипна ефективност на служителите на Общината за 70 участника. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническото задание – Приложение № 1 към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. - Образец № 7;9. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:9.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 8.Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се раpзбира организиране и провеждане на обучения и семинари на възрастни (лица над 18 годишна възраст).Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 100 000,00 лева (сто хиляди лева), без ДДС.10.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:10.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 9, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.Забележка: В случай, че препоръката е издадена на името на изпълнител – обединение, участникът следва да представи копие от договор за разпределение на дейностите по съответната поръчка, за която е издадена препоръката, от който по безспорен начин да е видно изпълнението на съответната дейност от съответния участник, представящ препоръката.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Цена К1 - 30 точки; 2.Предложение за изпълнение на поръчката К2 - 70 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":11. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 10. За лицата, упоменати в минималните изисквания участниците трябва да приложат: Автобиографии (по образец на участника), придружена от документи, доказващи обстоятелствата, посочени в нея: копия на дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати или еквивалентни – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност; копия на трудови/служебни/осигурителни книжки или еквивалентни – за доказване на общия професионален опит; копия на референции/сертификати от работодатели/възложители и/или други подходящи или еквивалентни – за доказване на специфичния професионален опит.Минимални изисквания:За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури не по-малко от 4 (четири) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение както следва: 1.Ръководител на екипа, 2.Ключов експерт 1, Ключов Експерт 2, Ключов Експерт 3, подробна информация за четирите ключови експерти се съдържа в документацията; 12.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 11. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 12.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 13;15. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 16. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция,телефон,факс,е-mail и предмета на поръчката.Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект проект А12-22-104/26.04.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/08/2013