Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: г-жа Маргарита Шахпазова, г-жа Геновева Жечева, г-жа Маргарита Христова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217546; 02 9217768, E-mail: m.shahpazova@mon.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Наука"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg/news-home/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране на лансираща конференция за Хоризонт 2020 - Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации”, 12-13 декември 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 55000000, 55100000, 55120000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно
Услуги на хотели и мотели
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейности по организацията и осъществяване на събитието. Избор и договориране на място за провеждане на събитието, отговарящо на следните изисквания: a. Зали и техническо оборудване • местоположение на централно място в гр. София; • наличие на голяма зала с капацитет от не по-малко от 750 човека, тип „класна стая”; • наличие на 2 допълнителни зали за провеждане на паралелни сесии с капацитет не по-малко от 300 души тип „класна стая”; • наличие на зала за организиране на пресконференция; • Оборудване на трите зали с екрани, мултимедия, лаптопи озвучаване, видео запис, снимки; интернет връзка и оборудване за пряко видео излъчване; • Оборудване на зала за пресконференция; • Оборудване на помещение за посрещане на неотложни нужди за медии с компютър, принтер, скенер, интернет връзка; • оборудването да бъде с безотказно действие. в. Кетъринг (предлагат се минимум 3 варианта) • Организиране на 2 обяда за минимум 750 души; • Организиране на 4 кафе паузи за минимум 750 души; • Организиране на официален коктейл за 100 души (допустимо е мястото на коктейла да е извън мястото за провеждане на събитието). с. Настаняване на гост-лектори • Осигуряване на 20 единични стаи за гост-лектори; • Съдействие при осигуряване на индивидуални трансфери (летище-хотел-летище), като цената на трансферите не трябва да е част от настоящата оферта, а при желание от гост-лекторите се поема от тях. д. Оформление на събитието: • изработване на информационни материали за събитието за потенциалните участници и за медиите, по предоставена информация от възложителя и разпространяването им преди началото на събитието; • изработване на луксзозни покани за официалния коктейл, грамоти за категории награди и чекове с паричните награди, баннер, постери на успешни проекти; • регистрация на гостите от екип на организаторите и подготовка на баджове за регистрираните участници; • подготовка на 1 видеоклип за представяне на участието на България в Седмата рамкова программа с времетраене до 10 минути. Това включва снимки на успешни институции; запис на интервюта, монтаж и звуково оформление (информация и текстове се представят от Възложителя); • подготовка на 7 видео представяния на успешни участници в 7 категории с продължителност до 3 минути, които ще бъдат отличени с награди за добро представяне. Примерните категории са: - Категория 1 «Най-успешен университет» - Категория 2 « Най-успешен институт на БАН» - Категория 3 « Най-успешен институт на ССА» - Категория 4 « Най-успешна фирма» - Категория 5 «Журналист, отразявал най-активно Седма рамкова програма» - Категория 6 «Най-успешно национално контактно лице» - Специална награда за Националния координатор. • Осигуряване на симултанен превод на 12 декември 2013 г.; • Осигуряване на фотограф за заснемане откриването на лансиращата конференция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да представи доказателства за възможностите си за качествено извършване на услугата, обект на поръчката, при следните минимални изисквания: 1. Да потвърди наличието на съществен опит в организирането и реализацията на сходни събития чрез предстявяне на: а) заверени копия на не по-малко от 2 (два) договора на обща стойност 60 000 (шестдесет хиляди) лева с ДДС всеки за последните три години, за осъществени събития със сходен предмет; б) референции за добро изпълнение от представляващи възложителите по договорите по подточка „а”. 2. Да представи визия за провеждане на събитието и лансиране в медиите. 3. Изисквания към екипа за изпълнение на заданието (представят се автобиографии) • Координатор на екип с опит при организиране на конференции от подобен мащаб; • Минимум 3-ма души, които да подпомагат регистрацията на участниците; • Технически специалисти, които подпомагат работата; • Отговорник за връзки с медии и разпространение на информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация, която трябва да бъде посочена в офертата: - Предложение за място на провеждане на събитието. - Срок за изпълнение (в календарни дни) от датата на подписване на договора - максимум 120 дни. - Начин на плащане. - Предлагана цена. - Валидност на настоящата оферта (в календарни дни) – 120 дни. Допълнителна информация за изпълнение на услугата може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/08/2013