Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. "Ал. Стамболийски" № 1, За: Нонка Колева- мл.експерт; Димитър Наумов- главен експерт; Кремена Иванова- счетоводител проект, България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234; 0608 40274; 0608 40225, E-mail: obstina@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютри за Община Попово по две обособени позиции: ОП1 – Доставка на компютърни системи и документни скенери за общинска администрация Попово и ОП2 – Доставка на компютърна система и мултифункционално лазерно устройство за целите при изпълнение на проект BG0551PO001-5.1.04-0160-C0001 "Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30200000, 30230000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническата спецификация -приложение 1.1. и приложение 1.2. За Обособена позиция 1 - Компютри за общинска администрация Попово – 8 333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лв. и 0.33 ст.) лв. без ДДС или 10000 (десет хиляди) лв. с ДДС За Обособена позиция 2 – Компютри за целите при изпълнение на проект BG0551PO001-5.1.04-0160-C0001 "Грижа в семейна среда за независим живот на хора с увреждания и възрастни самотни лица”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – 1500 (хиляда и петстотин) лв. без ДДС или 1800 (хиляда и осемстотин) лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административна сграда на община Попово, гр. Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и финансови изисквания: Общият оборот на участника от сходни дейности за последните 3 (три) финансови години 2010г, 2011г и 2012г., или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, според официалните си счетоводни документи да бъде минимум 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС. Технически изисквания: Участникът да е изпълнил поне един договор със сходни доставки, които са обект на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата. Информация, доказваща наличието на фирмен сервиз на участника за обслужване на описаната техника. Декларация, че ще осъществяват гаранционна поддръжка за посочения от тях срок на гаранцията, като през гаранционния срок ще поемат всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички модули, устройства и аксесоари в предложените конфигурации на изделията, включени в техническите спецификации. Да са сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалент. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или Декларация за първоначална регистрация или пререгистрация в Агенцията по вписванията съгласно Закона за Търговския регистър, в случай че участникът е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - за българско юридическо лице или ЕТ, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;Списък на техническите лица, ангажирани с подръжката и сервизирането на техниката, включена в техническата спецификация – свободен текст;Декларация в свободен текст за гаранционно обслужване; - Справка – списък на изпълнените договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (2010г, 2011г и 2012г.), приключени към датата на подаване на офертите – по Образец. Придружена от копия на минимум един договор и реферeнция; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП – Образец №4; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП – Образец №5; Декларация за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на тяхното участие - Образец №6; Декларация за съгласие от подизпълнител – Образец №7; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка – Образец №8; Декларация по чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП, че участникът е съгласен с проекта на договор – по Образец 9.1. и 9.2.; Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции; Нотариално заверено Споразумение за създаване на обединение, когато е приложимо.Техническо предложение- Техническото си предложение – за ОП 1 и Техническото си предложение – за ОП 2; Ценово предложение: Ценово предложение – за ОП 1 и Ценово предложение – за ОП 2

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оi = 0.3 Тi + 0.1 Гi + 0.6 Фi където: Оi – е общата оценка на i-тото предложение Тi – е техническата оценка на i-тото предложение Гi – е оценка на гаранционните условия на i-тото предложение Фi - е финансовата оценка на i-тото предложение

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/08/2013