Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. “Съборна” № 2,, За: инж.Надя Николова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: ул. “Съборна” № 2,

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.naim.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В изпълнение на международен проект Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав.” /Extension of the Danube Limes - UNESCO World Heritage in the Lower Danube/, с акроним: „Дунавският лимес като обща запазена марка” /Danube Limes Brand/ финансиран по Оперативна програма на ЕС "ЮИ Европа 2007 – 2013" /4-th call of EU South East Europe Transnational Cooperation Programme 2007 - 2013./ с референтен номер /:Reference number/ SEE/D/0307/4.3/X Работен пакет 3 (WP 3 New Danube Limes national WH-Nomination Documents) се обявява настоящата публична покана с предмет „Доставка, на шест преносими компютри” по техническа спецификация – Приложение 1 към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка, на шест преносими компютри” по техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8310 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Съборна” № 2

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1.Изисквания към участниците: 3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. 3.1.2.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 3.1.3.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата трябва да отговаря на изискванията на т 7 от документацията 3.1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата процедура за възлагане на поръчката едно юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3.2. Критерии за подбор 3.2.1 Икономическо и финансово състояние 3.2.1.1 Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на преносими компютри 3.2.2 Технически възможности и квалификация 3.2.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на преносими компютри, придружен от препоръка за добро изпълнение. 3.2.2.2 Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение. 3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да декларира, че предлаганите преносими компютри са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост 3.2.2.5 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти. 3.2.2.6 Участикът кандидатстващ трябва да представи документ/декларация, че предложената компютърна техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS) и притежава сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН - http://www.naim.bg/, l ,в раздел“ Обяви „. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие както и проекта на договор. Документите са представят в срок до 17,30 часа на 30.08.2013 г. на адрес София, ул. „Съборна“ № 2 – Деловодство в непрозрачен плик, като на него се отразява адрес за кореспонденция, тел./факс или E-mail на участника и предмета на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/08/2013