Версия за печат

BG-с.Якимово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якимово, ул."Европа"8, За: инж.Иван Пасков, Р България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9902, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900

Място/места за контакт: Дирекция "СИР и ТСУ"-директор

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.iakimovo.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки на хранителни продукти: мляко и млечни продукти, месо, месни продукти и риба, бакалия и консерви- за нуждите на Домашен социален патронаж с. Якимово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15200000, 15500000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодични доставки на хранителни продукти мляко и млечни продукти, месо, месни продукти и риба, бакалия и консерви- за нуждите на Домашен социален патронаж с. Якимово с прогнозна стойност около 30 000 лв. с ДДС за 12 месеца

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Якимово

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно производството и търговията с хранителни продукти. Кандидатите за изпълнител трябва да притежават технически възможности и необходимата квалификация на персонала. Поръчката трябва да се осъществява чрез технически съоръжения, гарантиращи качественото и срочното й изпълнение – продуктите да се съхраняват и транспортират в бази и с транспорт, отговарящ на нормативно - установените изисквания и на нормите, издадени от специализираните контролни държавни органи за срока на изпълнение на поръчката, както и опит в извършването на такива услуги. Участниците трябва да разполагат със складови бази на разстояние не по-голямо от 40 километра от конкретното място на доставката, в които да са налице необходимите условия за съхранение на продуктите, за които се участва, както и да отговарят на санитарно - хигиенните изисквания в Р. България. Предлаганите хранителни продукти по всяка позиция трябва да отговорят на следните изисквания: - да са първо качество и да са с доказан произход; - към датата на доставка продуктите да имат не по-малко от 50% остатъчна трайност съгласно поставената им маркировка; - да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители; - да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р България законодателство и /или издадени от специализирани държавни контролни органи. Горепосочените обстоятелства се доказват с документи, издадени от компетентни държавни органи (РЗИ, БАБХ). Всяка доставка се придружава с документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства, издадени от специализираните държавни контролни органи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: І.Техническа оферта -списък на документите, съдържащи се в плик "А": 1.Техническо предложение -по образец; 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - заверен с подпис и печат. 3.Административни сведения за участника -по образец. 4.Срок за изпълнение на поръчката - посочва се в техническото предложение; 5.Парафиран проект на договор- по образец. 6. Декларация по чл.47,ал.1,2 и 5 от ЗОП -по образец. Документите, описани в т.І следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна папка - формат А4 и подредени в реда, в който се изискват. Запечатват се плик "А". ІІ.Ценова оферта -по образец .Представя се в отделен запечатан плик"Б", надписан "Предлагана цена" .В ценовата оферта трябва да бъде посочена общата цена за изпълнение на поръчката, както и единичните цени на отделните артикули .Цената не подлежи на увеличение. Плик "А" и плик "Б" се поставят в общ плик /пакет ,на който е изписано наименованието на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция ,тел /факс и електронен адрес. Офертите се подават в запечатан плик /пакет лично от участника или от упълномощено от него лице или по пощата -с обратна разписка или чрез куриерска служба. Офертите се адресират и подават до Центъра за информация и обслужване на гражданите –гише "Деловодство" ул."Европа"№8,община Якимово. Образците на документите са публикувани на интернет адреса ,посочен в настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/08/2013