Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. “Съборна” № 2,, За: инж.Надя Николова, Рупеблика България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: ул. “Съборна” № 2,

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.naim.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В изпълнение на проект „ НИАР-Кабиюк: Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции (аул) на Първото българско царство”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” с референтен номер FFNNIPO_12_00930 и провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет „ Доставка, монтаж, пускане в действие на компютърна техника, геодезична и геофизична техника, фотоапаратура и обучение ” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на компютърни конфигурации и периферии” Обособена позиция № 2: „Доставка на геодезическо и геофизическо оборудване и обучение на лицата ползващи техниката” Обособена позиция № 3: „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи техниката” и съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 38200000, 38650000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Геоложки и геофизични инструменти
Фотографско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По текническа спецификация по : Обособена позиция № 1: „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на компютърни конфигурации и периферии” - 1 работна станция, 1 преносим компютър,4 графичен таблет,2 скенера и 1 мултифункционално устройство Обособена позиция № 2: „Доставка на геодезическо и геофизическо оборудване и обучение на лицата ползващи техниката”- 3 GPS мобилни приемници, 3 GPS автомобилна навигация, 2 нивелира, 5 телескопични жалона и 2 металотърсача, Обособена позиция № 3: „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи техниката”- 1 радиохеликоптер с фотоапарат, 2 цифров огледално-рефлексен фотоапарат, 6 обективи и 1 статив

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Съборна” № 2- само един от уредите в НИАР"Плиска", община Каспичан

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1.Изисквания към участниците: 3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. 3.1.2.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 3.1.3.Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта по една или по повече от една от обособените позиции на поръчката. Офертата трябва да отговаря на изискванията на критерийте за подбор по т 3.2. и по т 7 от документацията. 3.1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата процедура за възлагане на поръчката едно юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3.2. Критерии за подбор 3.2.1 Икономическо и финансово състояние 3.2.1.1 Участникът трябва да има общо изпълнени договори за доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност за съответната обособена позиция на поръчката, за която кандидатсва. 3.2.1.2. Когато участникът кандидатства по повече от една от обособените позиции, трябва да има общо изпълнени договори за доставки, сходни с предмета на обособините позиции, за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата, равен на сборът от прогнозната стойност по обособените позици на предмета на поръчката, за които кандидатства. 3.2.1.3. Под „изпълнени договори за доставка, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на техника описана в отделните обособените позици на предмета на поръчката, за които се кандидатства изпълнени към датата на подаване на оферти и придружени с препоръки за добро изпълнение. 3.2.2 Технически възможности и квалификация 3.2.2.1. Участникът трябва да има един изпълнен договор за доставка, приключен към крайният срок на подаване на офертите по всяка една от обособените позици, за които кандидатства, придружен от препоръка за добро изпълнение. 3.2.2.2 Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение. 3.2.2.3. Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническа оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност за всички обособени позиции, за които кандидатства. 3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти за всички обособени позиции, за които кандидатства. 3.2.2.5 Участикът кандидатстващ по обособена позиция 1 трябва да представи документ/декларация, че предложената компютърна техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS) и притежава сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 3.2.2.6.. Техническата оферта на учасника трябва да отговаря на всички изискванията на техническата спецификация на Възложителя по обособените позиции, за които участника кандидатства или да предлага по-добри характеристики. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката по обособените позиции, за които кандидатсва няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради не покриване на техническите изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН - http://www.naim.bg/, l ,в раздел“ Обяви „. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие както и проекта на договор. Документите са представят в срок до 17,00 часа на 30.08.2013 г. на адрес София, ул. „Съборна“ № 2 – Деловодство в непрозрачен плик, като на него се отразява адрес за кореспонденция, тел./факс или E-mail на участника и предмета на поръчката. В него се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове: • Плик №1 с надпис „Документи за подбор” – съдържа изброените документи в т. 7.1 • Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържа изброените документи по т. 7.2 –Приложение 8 • Плик №3 с надпис „Предлагана цена” - съдържа изброените документи по т. 7.2 . Приложение № 9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/08/2013