BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. “Съборна” № 2,, За: инж.Надя Николова, Рупеблика България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: ул. “Съборна” № 2,

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.naim.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Във връзка с изпълнение от НАИМ-БАН на проект „ Западна порта на Сердика“, финансиран по Приоритет 8 - Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата от СП ”Култура” под № 227/25.08.2008, НАИМ-БАН отправя настоящата публична покана с предмет „Изготвяне на текнически проект за консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк“Западна порта на Сердика“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на технически проект за консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта на сердика” в УПИ ІV – 9, 13, кв194. по РП на Западно направление – етап Метростанция 5-7, София”. Участникът трябва да осигури проектанти по следните части : Архитектура; Конструкции; Електро; Геодезия и вертикална планировка; Паркоустройство; ВиК; Технология на КРР; ПБЗ и съгласно техническо задание. Прогнозна стойност е 50 000 лв. с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Съборна” № 2

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1. Изисквания към участниците: 3.1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. 3.1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП; б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3.1.3. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП приложими за настоящата гражданска поръчка. 3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата процедура за възлагане на поръчката едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3.2. Критерии за подбор - Технически възможности и квалификация 3.2.1. Участникът трябва да осигури проектанти по следните части: “Архитектура”, “Конструкции”,“Електро”,“Водоснабдяване и канализация”,“Паркоустройство”,“Геодезия и вертикална планировка”,“Технология за КРР”,«План за безопасност и здраве», съобразно Техническото задание. 3.2.2. Главните проектанти по част Архитектура; Конструкции; Електро; Геодезия и вертикална планировка; Паркоустройство; ВиК; ПБЗ към датата, определена като краен срок за получаване на оферти, трябва да притежават пълна проектантска правоспособност, приложима за съответната част от проекта, съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/. 3.2.3. Главните проектанти по част „Архитектура” и по част „Технология на КРР”трябва, към датата, определена като краен срок за получаване на оферти, да бъдат вписани в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство - виж Наредба № Н-3 от 06.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация. 3.2.4. Главният проектант по част „Архитектура” следва да притежава доказан професионален опит по консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности. 3.2.5. Чуждестранните участници, включително чуждестранните проектанти физически или юридически лица, които не притежават пълна проектантска правоспособност следва да съобразят своето участие с изискванията по-горе, както и със законовите разпоредби в Република България (виж Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране). За информация виж също и указание № КИИП-226 / 04.07.2012 г. на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 3.3. Към датата на сключване на договора за възлагане на поръчката, участникът, определен за Изпълнител трябва да представи валидна застраховка професионална отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В случай, че проектантът е чуждестранно лице, то той трябва да има същата или еквивалентна застраховка професионална отговорност за проектант, издадена съгласно националният му закон и валидна за територията на Република България. 3.4. За изпълнението на условията по т. 3.2.1.,т. 3.2.2., т. 3.2.3. и 3.2.4. участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т.7.1 от тази документация. 3.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.2.1. – 3.2.5. се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него,с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

4.1. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата са както следва: Комплексната оценка на офертата (К) е сбор от техническа оценка (Т) и финансова оценка (Ф). Техническата оценка (Т) се определя както следва: Т –показател за срок за изпълнение на на предмета на поръчката-изготвяне на техническия проект в календарни дни, с коефициент на тежест 0,90 в комплексната оценка на офертата и се определя по формулата: Тмин Т = ------------ 10 10, Тпр където Тмин е най-краткият предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката - техническия проект в календарни дни, а Тпр срока за изпълнение в календарни дни, предложен от конкретния участник. Забележка: • срокът за изпълнение Тпр да не е по-дълъг от 45 календарни дни; • срокът за изпълнение на мониторинг върху състоянието на обекта и методическо ръководство за провеждане на теренна консервация не се включва в Тпр.; същите се изпълняват в срок, съгласно приложения към настоящата документация договор ( виж Приложение № 9) Финансовата оценка (Ф) се определя както следва: Ф – показател за предложена цена за изпълнение на поръчката (лева с ДДС) с коефициент на тежест 0,10 в комплексната оценка на офертата и се определя по формулата: Ц мин. Ф = ----------- 10 10, Цпр където Ц мин е минимална предложена цена, а Цпр е цената на участника. Забележка: • предложената цена за изпълнение на поръчката Цпр да не надхвърля прогназната стойност на поръчката в размер на 50 000 лева с ДДС. • предлоежената цена Ц мин. и Цпр включва цената за изготвяне на техническия проект и цената за осъществяване от изпълнителя на мониторинг върху състоянието на обекта и методическо ръководство за провеждане на теренна консервация в срок, съгласно приложения към настоящата документация договор (виж Приложение № 9) Общата комплексна оценка, съобразно която ще се извърши класирането, се определя както следва: К 0,9Т +0,1Ф 10. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред. Вземат се предвид техническите и ценовите предложения само на тези участници, които отговарят на условията за участие (съгласно т. III.4.) и чиито технически и ценови предложения са в пълно съответствие с поканата за участие. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред. Вземат се предвид техническите и ценовите предложения само на тези участници, които отговарят на условията за участие (съгласно т. III.4.) и чиито технически и ценови предложения са в пълно съответствие с поканата за участие. ВАЖНО: Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева с ДДС (петдесет хиляди лева със ДДС). Тази стойност е максималния финансов ресурс, който Възложителя може да осигури.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН - http://www.naim.bg/, l ,в раздел“ Обяви „. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване. Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на НАИМ- БАН, гр. София 1000, ул. “Съборна” № 2, вкойто се поставят три отделни запечатани непрозрачни пликове : • Плик №1 с надпис „Документи за подбор” – съдържа изброените документи в т. 7.1. от настоящата документация , без Приложения № 6,8 и 9 • Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” по т. 7.2 от документацията,– Приложение № 7 • Плик №3 с надпис „Предлагана цена” - ценово предложение пот7.3. -Приложение № 8. Върху плика участникът изписва: „Оферта за .............................. /предмета на обществената поръчка/”, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”. ВАЖНО:Посочената в раздел III прогнозната стойност на поръчката е без ДДС Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева с ДДС (петдесет хиляди лева със ДДС). Тази стойност е максималния финансов ресурс, който Възложителя може да осигури. Възложителят заплаща на изпълнителя договорената цена с ДДС независимо дали същият е дължим от изпълнителя съгласно българското законодателство.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/08/2013