Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Метрополитен ЕАД, ул. Княз Борис I № 121, За: инж. Нели Русева; инж. Красимира Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 003592 9212069; 003592 9212034, E-mail: ob_por_metro@abv.bg, Факс: 003592 9877892

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, икономически анализи и прогнози

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.metropolitan.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.metropolitan.bg/bg/procurement/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Подмяна на осветителните тела на перона, южния вестибюл и подлеза към него на МС „Сливница” с LED осветители.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50711000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в извършване на следните дейности: - доставка на 188 броя осветителни тела /LED/, съгласно приложена към поканата количествена сметка с технически характеристики, отговарящи на Техническите изисквания на Възложителя. Техническите изисквания на възложителя и количествената сметка са публикувана на адреса на профила на купувача. Техническите показатели на доставените LED – осветители да гарантират min 2 пъти по-нисък разход на електроенергия и min 3 пъти по-дълъг живот на LED модулите и драйверите; - демонтиране на съществуващите 156 броя луминисцентни осветителни тела - монтиране на новите LED – осветители, без да се променя изградената ел. инсталация, както и местата за монтаж на осветителните тела - свързване на LED – осветителите към съществуващата захранваща кабелна мрежа - извозване на демонтираните луминисцентни осветителни тела /без луминисцентните тръби/ Осветителна уредба в МС „Сливница” към настоящия момент е изпълнена с луминисцентни осветителни тела /ЛОТ/ - 1х18 W, 4х18 W, 1х36 W, 2х36 W, 3х36 W, 3х58 W, комплектувани с конвенционални пускорегулиращи апаратури. Демонтираните осветителни тела /без луминисцентните тръби/ да бъдат извозени и предадени на вторични суровини от изпълнителя, като получената сума да бъде приспадната от общата сума по договора след представяне на фактура. Изпълнението на поръчката да е в съотстветствие с разпоредбите на НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО и ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V. Срокът за изпълнение на поръчката да не е повече от 1 (един) месец от датата на сключване на договора с избрания изпълнител.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, Метрополитен ЕАД

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минималните изисквания на Възложителя за технически възможности и квалификация, на които трябва да отговарят участниците са: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години преди изтичане срока за подаване на офертите, минимум два договора за ”подобни видове работи”, придружени от препоръки за добро изпълнение. За целта участникът трябва да представи списък на договорите за „подобни видове работи”, изпълнени през последните 3 /три/ години преди изтичане срока за подаване на офертите. „Подобни видове работи” са услуги, свързани с доставка на осветителни тела с характеристики, подобни на обявените в настоящата поръчка и монтажни и демонтажни дейности на осветителни тела. Договори, които не са приключили към датата на подаване на офертата няма да бъдат признавани за покриване на минималните изискванния на Възложителя. Препоръките за добро изпълнение трябва да посочват: датата и мястото на изпълнение на услугата; дали услугите са изпълнени качествено и в съответствие с изискванията на възложителя. Препоръките се представят като копия, заверени с подпис на участника и гриф „вярно с оригинала” . Те трябва да са с изходящ номер, дата и телефон за връзка с Възложителя на изпълнения договор. Договор, за изпълнението на който участникът не е представил препоръка за добро изпълнение, няма да бъде признат за покриване на минималните изисквания на Възложителя по т.1. 2. Предложените от участника технически лица за изпълнение на услугата да притежават квалификационна група за електробезопасност, изисквана по ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V. За целта участникът трябва да представи списък на предложените от него технически лица за изпълнение на услугата, придружен от копия на документи, доказващи квалификацията им. Офертата трябва да съдържа следните документи:1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;2 Оферта за участие по образец;3 Договор за обединение, в който задължително се посочва представляващия и дела на участие на всеки един от участниците в обединението, ако в процедурата участва обединение, което не е юридическо лице; 4 Пълномощно за лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в приложимия случай); 5 Списък от Участника на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (в приложимия случай); 6 Декларация по образец от подизпълнителите за съгласие за участие /в приложимия случай/; 7 Документи, съгл. чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП: Документ за регистрация на участника –заверено копие или Единен идентификационен код, съгл. чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат заверено копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди подаване на офертата.Физическите лица представят документ за самоличност – заверено копие; 8 Декларация по Образец за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1(а) (д) вкл.; 9.Декларация по образец от участника, че ще спазва нормативната уредба в Република България за изпълнение на поръчката;10 Доказателства за изпълнение на изискванията на Възложителя за технически възможности на участниците, съгл. чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП: 10.1 Списък на договори за „подобни видове работи”, изпълнени от участника през последните 3 (три) години преди изтичане срока за подаване на офертите;10.2 Подробности за договорите от списъка по т.10.1 – попълва се образец; 10.3. Препоръки за добро изпълнение на договорите от списъка по т.10.1;10.4 Списък на предложените технически лица за изпълнение на услугата, придружен от копия на документи, доказващи квалификацията им;11 Протокол от проведени изпитания в акредитирана лаборатория на оферираните LED осветителни тела, придружен от светотехнически изчисления за конкретното място за монтаж; Информацията за съдържанието на офертата продължава в Поле Допълнителна информация на Поканата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

12 Декларация от участника по образец за приемане на условията в проекта на договор; 13 Декларация от участника /свободен текст/, че e посетил мястото на изпълнение на поръчката и се е запознал с всички условия, влияещи на изпълнение на поръчката;13 Мостра на осветително тяло за перон, представена по реда, описан в Документацията, публикувана на адреса на профила на купувача. Редът на подаване на офертата е посочен в публикуваната Документация.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/08/2013