Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Габриева Симеонова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: gsimeonova8@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изследване и оценка на потребностите, и бенчмаркинг за подкрепа и насърчаване на предприемачеството“, в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на изследване и оценка на потребностите на граждани и потребителски сдружения, представители на местната бизнес и предприемаческа общност за генериране на идеи в подкрепа стартирането на самостоятелен бизнес и сравнение с най-добрите практики в това отношение (бенчмаркинг). Изследването и оценката на потребностите и бенчмаркингът за подкрепа и насърчаване на предприемачеството включва: 1. Локално специфичи изследвания и оценка на потребностите; 2. Бюро за специализирани изследвания; Дейността е структурирана в следните взаимосвързани поддейности, като всяка следваща се основава на резултатите от предишната и надгражда постигнатото, както следва: 1.Локално специфичи изследвания и оценка на потребностите се свежда до: 1.1.провеждане на 5 бизнес срещи с по 2-3 участника, включващи експерти (градски и бизнес експерти) и представители на местното гражданско общество, както и други експерти и представители на други местни власти; 1.2.организиране на 3 фокус групи в Общината с 5/15 участници. Целева група: граждани и потребителски сдружения, представители на местната бизнес и предприемаческа общност; 1.3.извършване на 6 социологически проучвания сред граждани, живеещи в целевата Община; 1.4.представяне на доклади за всяка дейност; 2. Бюрото за специализирани изследвания се свежда до: 2.1.Изследване на научната литература в областта на градското планиране и управление, в т.ч. регионален маркетинг; 2.2.За изпълнението на предвидените оценки Изпълнителят ще трябва да използва комбинация от методи за набиране на информация: изследване на документи, дълбочинни интервюта, фокус-групи и социологически проучвания, което гарантира всеобхватност на гледните точки и отразяване както на обективни обстоятелства, така и отчитане на субективни оценки във връзка с анализираните области, обект на изследванията залегнали за изпълнение в поддейностите; 2.3.Изпълнителят трябва да извърши оценка в направления: продукт, резултат и въздействие от вложените публични средства и степента на тяхната ефективност. Изготвените препоръки ще бъдат използвани при разработването на новия Общински план за развитие 2014 – 2020 г.; 2.4.Изготвена оценка на потребностите и бенчмаркинг за подкрепа и насърчаване на предприемачеството; 2.5.Създадена Бюро за специализирани изследвания, като виртуална библиотека на научната литература в областта на градското планиране и управление, в т.ч. в областта на регионалния маркетинг; Изпълнителят трябва да се ръководи и от указанията за публичност и информация, достъпни на адрес: http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/project_management_documents/Annex 3 - SEE Programme Visual Identity Guidelines. Всяка публикация, в каквато и да е форма, в каквото и да е средство за масова информация, трябва да съдържа следното заявление: „ Този документ е изготвен по проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и да съдържа необходима визуализация, според изискванията на програмата. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз. Визуализацията на всички материали следва да бъде в изпълнение предмета на поръчката и да бъде съгласувана с Възложителя. Допълнителна информация се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1, към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79342310, 71324000, 79313000

Описание:

Изследване на потребителите
Услуги по оценка на състояние
Услуги по оценка на пазарни характеристики


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата обществена поръчка е в помощ на изпълнението на проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Всички дейности и усилия по проекта са насочени към създаване на условия за подобряване процесите по разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики в Община Сливен в координация и партньорство с всички заинтересовани страни. Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка се отчита от страна на Изпълнителят със следните видове доклади: 1.Встъпителен доклад – Представя се в двуседмичен срок от подписването на договора и включва представяне на подробен план за работата и изпълнение на дейностите по съответния договор. 2.Окончателен отчет за цялостно отчитане приключването и предаването на извършената работа, съгласно предварително определените в техническото задание изисквания - Изпълнителят следва да изготви окончателен отчет, след като изпълни всички заложени по договора дейности и не по-късно от 5 работни дни преди приключване на договора. Той съдържа пълна оценка на проведените дейности, степен на съответствие с поставените цели, съответствие между планираните и постигнатите резултати, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите корективни мерки. Трябва да се отчетат и всички направени по разходи. Той трябва да бъде придружен от финална проформа фактура, издадена от Изпълнителя към Възложителя. Предаване и приемане на докладите и отчетите и извършената работа Всички доклади се представят в два екземпляра на български език на хартиен и един екземпляр на електронен носител в сроковете посочени по-горе. Приемат се чрез подписване на двустранни приемателно - предавателни протоколи, подписани за Възложителя – от Ръководителя на проекта и за Изпълнителя – от упълномощено от него лице и се завеждат в деловодството на Възложителя. Възложителят разглежда представените доклади и отчети и в срок до 10 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или комплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез Ръководителя на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски. Възложителят приема изработените и представени отчети за изпълнените дейности по договора, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори. Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите и отчетите, извършената и отчетена в тях работа и постигнатите резултати. В констативните протоколи за приемане без забележки на постигнатите резултати от изпълнението на всяка от основните дейности се разпорежда за съответното междинно плащане. В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на извършените дейности до тяхното коригиране. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя. Констативните протоколи се подписват за Възложителя от Кмета на общината, след предварително парафиране от Ръководителя на проекта и Счетоводителя на проекта, а за Изпълнителя – от упълномощено от него лице.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27870 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата: 1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Допълнителна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документация Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира извършване на една или повече от следните дейности: услуги в областта на планиране, наблюдение и оценка на регионалното развитие и подготовка на планови и стратегически документи и оценки, свързани с тях; разработване на планове, стратегии и други стратегически и планови документи; провеждане на изследвания и изготвяне на оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и прилагането на политики на общинско и областно ниво; оценки свързани с реализирани публични политики; разработване на документи, свързани с осъществяване на публични дейности от държавната или общинска администрация.Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 15 000,00 лева (петнадесет хиляди лева), без ДДС. 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 9.1.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение. Минимални изисквания (критерии за подбор):Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата. 9.2.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 9. За всеки член на екипа участниците трябва да приложат: автобиографии Образец № 10, заверени копия от: диплома за завършено образование или еквивалентен документ; документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и специфичен опит (трудова книжка, осигурителна книжка, граждански договори или други еквивалентни документи; референции от работодател и/или възложител за конкретен проект, други); договори между участника (в случай на обединение - с член на обединението) и посочените лица в екипа. Минимални изисквания (критерии за подбор): Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обосновка и стратегия на участника, като част от Предложението за изпълнение на обществената поръчка П 1 - с относителна тежест 35 точки; 2. Срок за изпълнение П 2 – с относителна тежест 35 точки; 3.Предложена от участника цена П 3 - с относителна тежест 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисвания за изпълнение на поръчката":За изпълнение предмета на поръчката участникът трябва да осигури екип от следните експерти: 9.2.1.Ръководител екип с висше образование - минимална образователно квалификационна степен „магистър” в сферата на икономическите науки или публичната администрация или администрация и управление (или еквивалентна придобита в чужбина),9.2.2.Ключов експерт 1: „Анализи и оценки” с висше образование - минимална образователно-квалификационна степен „магистър” в сферата на икономическите науки или публичната администрация или администрация и управление (или еквивалентна придобита в чужбина),9.2.3.Ключов експерт 2: „Мениджмънт на бизнес отношенията” с висше образование - минимална образователно-квалификационна степен „магистър”, в сферата на икономическите науки или публичната администрация или администрация и управление (или еквивалентна придобита в чужбина),9.2.4.Ключов експерт 3: „Експерт по организиране на събития” с висше образование – минимална степен „магистър” в областта на следните науки –право, икономика, статистика, технически науки, публична администрация, хуманитарни науки или други съответстващи на целите на проекта специалности (или еквивалентна, придобита в чужбина).Изискванията към членовете на екипа са описани подробно в документацията. 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 11.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 12.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 13; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 14 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, след датата на подаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес: град Сливен, бул. „Цар Освободител” №1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/08/2013