Версия за печат

BG-КРУШАРИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА КРУШАРИ, УЛ. " ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ" №3А, За: ЖЕЛКА ВЕЛИКОВА/ ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА, Р БЪЛГАРИЯ 9410, КРУШАРИ, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: С. КРУШАРИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставката на 1 брой палетна вилица за многофункционален багер Хидромек HMK 102B с челен товарач се осъществява по проект “EQUIPMENT TO SAVE OUR LIVES” апл.№ 2(3i)-2.2-7, MIS-ETC код 141 по Оперативна програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Палетната вилица да бъде чисто нова с възможност за директно поставяне на багера. С два рога при минимална дължина на рога 100 см. и минимална товароподемност на палетната вилица 1000кг.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

43327000

Описание:

Сглобяемо оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на 1 брой палетна вилица за многофункционален багер Хидромек HMK 102B с челен товарач. Прогнозната стойност за доставката е пределна и участник предрожил по-висока стойност от прогнозната за поръчката ще бъде отстранен от участие. Палетната вилица за багер с челен товарач Хидромек HMK 102B да бъде чисто нова, с два рога за директно поставяне на багер- товарача. Товароподемност мин. 1000 кг. Мин. дължина на рога 100 см.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2891 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

С. КРУШАРИ

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя на български език в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.Съдържание на ПЛИКА С ОФЕРТАТА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; 2.Заявление към Оферта- Образец№ 2; 3. Административни сведения за участника – Образец № 3; 4. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им - Образец №4 5. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, а)-д) от ЗОП – Образец №5, 6. Декларация за участието на подизпълнители –Образец № 6; 7. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв –Образец № 7; Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 8. Декларация за приемане условията на проекта на договор –Образец № 8; 9. „Предложение за изпълнение на поръчката” –Образец № 9 ; 10. „Ценово предложение“-Образец № 10 11. Регистрационни документи на участника Документ за регистрация на Участника съгласно чл.56 ал.1 т.1 от ЗОП: Представя се заверено копие на документ за регистрация или се посочва единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние. Когато участник при възлагане на тази обществена поръчка или участник в обединението е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи в т.11 трябва да са:издадени от компетентния орган в страната на участника;заверени от участника копия с официален превод на български език;да бъдат издадени/заверени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 12. Документ за регистрация по ЗДДС, или декларация свободен текст, че участникът/подизпълнителя не е данъчно задължено лице по ЗДДС - и двата документа в превод на български ако участника е чуждестранно лице. Представя се заверено от участника копие на картончето или оригинал на декларацията, подписана само законния представител на участника; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод; Ако участник, подизпълнител или член на обединение, или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документиневерни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание и това се установи от длъжностните лица (чл. 101г, ал. 1 от ЗОП) в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата процедура се осъществява по проект “EQUIPMENT TO SAVE OUR LIVES” / „Екипировката ще спаси живота ни” /,апл.№ 2(3i)-2.2-7, MIS-ETC код 141 по Оперативна програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Община Крушари предоставя пълен достъп по електронен път на документацията по поръчката на интернет страницата си www.krushari.bg в секцията " Профил на купувача" - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=166.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/08/2013