Версия за печат

BG-гр. Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, България 3200, гр. Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Консултантски услуги за изготвяне на заявление за кандидатстване и подготовка на пълен комплект документи по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина – с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – II-ри етап”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Консултантски услуги за изготвяне на заявление за кандидатстване по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", от Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина – с. Търнак, с. Габаре, с. Галиче и с. Попица – II-ри етап” Консултантската услуга най-общо включва следните дейности: Подготовка на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, съгласно изискванията на Наредба № 25 от 29.07.2008 г.по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", в т.ч. при поискани от възложителя консултации по съдържанието и вида на всеки от документите, необходими при кандидатстването /писмени, устни, юридически, счетоводни и др./;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Oбщина Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквани за икономическо и финансово състояние: 1. Оборотът от изпълнение на услуги по мониторинг, управление и подготовка на проекти на участника общо за последните 3 /три/ години, а именно през 2010 г., 2011 г. и 2012 г., да не е по-малък от 90000,00 лв. Документи за доказване на икономическо и финансово състояние: 1. Годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Отчета за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 3. Информация за общия оборот и специфичния оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация: 1. През последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012г.), считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне 4 (четири) договора с предмет изпълнение на услуги по мониторинг, управление и подготовка на проекти, независимо от източникът на финансиране; Документи за доказване на техническите възможности и професионална квалификация на участника: 1. Списък на изпълнени договори с предмет изпълнение на услуги по мониторинг, управление и подготовка на проекти за последните три години считано от датата на подаване на офертата и препоръки за добро изпълнение на договорите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели и относителната им тежест за формиране на комплексната оценка: 1) Рискове по изпълнението – K2 – максимален брой точки - 10; 2) Методология и организация за изпълнение на поръчката – K3 максимален брой точки – 40; 3) Ценово преложение „Предлагана цена” - K1 - максимален брой точки – 50.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде изтеглена свободно от електронния адрес на Възложителя www.byala-slatina.com в "Профил на купувача". Офертата трябва да съдържа: Заверено копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.; Заверено копие от удостоверение за актуално състояние (когато участникът не е регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на представяне на офертата. Административни сведения (Образец № 1) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Образец № 2) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец (Образец № 3), в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Копия от годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011, 2012) и Копия от Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011, 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Копия от годишния баланс и от отчета за приходите и разходите не се представят, ако участникът е посочил ЕИК и е публикувал в Търговския регистър на Агенцията по вписванията годишните финансови отчети, части от които са счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информация за общия оборот и специфичния оборот за последните три години (2010, 2011, 2012) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 8). Списък на изпълнени договори със сходен предмет за последните три години и доказателства към тях (Образец № 9). Декларация за приемане условията на поръчката (Образец № 4). Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 5) При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор за икономическо и финансово състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности и професионална квалификация се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите за доказване на техническите възможности и професионална квалификация се представят за всеки от тях. Техническо предложение (Образец № 6). Ценова оферта (Образец № 7) Офертите се приемат до 16.00 часа на 09.08. 2013 г. на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. „Климент Охридски” № 68, Община Бяла Слатина, в деловодството за Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки и екология” (ОСОПЕ). Върху плика задължително се изписва и предмета на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/08/2013