BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: инж.Димитър Бозаджиев - 0357 /60064; Милко Ангелов - кмет с.Оборище - 0889 909469, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Благоустрояване на част от ул."Селски рът" с.Оборище, Община Панагюрище”. Поръчката представлява изпълнение на пътни строителни работи на част от ул. „Селски рът" с.Оборище, като изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност в рамките на договорената стойност.Основни видове работи са: • изкопни и насипни работи за оформяне на земното легло , • монтаж на нови бордюри с размер 15/25/50, • полагане и уплътняване трошенокаменна настилка с дебелина 20 см. • полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см. За стръмния участък от хектометраж 36.45 при о.т. 62а до о.т.69а пътната конструкция да се изпълни със пътни бетонови ивици 50/25/10 на пясъчно легло - 5 см и несортиран трошен камък - 15 см./чертеж 3/ Нивелетата на участъка от улицата да се съобрази съгласно надлъжен профил. Нарпечен наклон - двустранен 2,5%. Понижаване на нивото на бордюрната линия пред входовете и гаражите. Изпълнителя прилага КСС, като включва всички възможни разходи свързани с изпълнение на обекта в рамките на стойността посочена в проекта на договора, като в офертата си посочи дължината на изпълненият път в рамките на лиминитираните средства и го фиксира, като число от хектометража от надлъжния профил на улицата. Връзка със съседните улици при кръстовища - 3 м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233320, 45233220

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дължина участък ул."Селски рът" – съгласно предложената оферта., Ширина пътно платно – 5 м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище, с.Оборище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи от ІІ- ра група , ведно с талона към него – заверени копия от участника. 2.При сключване на Договора за обществената поръчка,участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения-образец №1; 2.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи от ІІ- ра група, ведно с талона към него – заверени копия от участника. 4. Декларация за запознаване с обекта - образец №2 5. Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки - образец №3; 6. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки - образец №4; 7. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - образец №5; 8.Декларация - образец №6; 9.Офертен формуляр – образец №7 /приложение1- КСС/; 10.Договор-проект - образец №8; Срок на валидност на офертата – не по малка от 60 дни.; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април”13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2013