Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония № 3, За: Петър Бодльов, България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173215

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.api.government.bg/publichni_pokani.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка с изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с цел транспониране на директива 2011/76ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 1999/62/ЕС в българското законодателство и в съответствие с релативните текстове на директивата В процеса на преговорите по Глава 9 „Транспортна политика” българското правителство декларира, че въвеждането на системата за таксуване за ползването на пътищата по време – Винетна система, ще бъде в пълно съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. В тази връзка е необходимо да бъдат въведени в българското законодателство новите изисквания на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕС, в българското законодателства и в съответствие с релативните текстове на директивата. Изпълнението на предмета на обществената поръчка да се осъществи въз основа на Техническата спецификация, съгласно Приложение 16. Поръчката включва следните задачи: 1. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закон за пътищата. Проектът доклад, следва да съдържа финансова обосновка, мотиви, таблица за съответствие и съобщение за средствата за масово осведомяване. 2. Изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях. Проектът доклад, следва да съдържа финансова обосновка, мотиви, таблица за съответствие и съобщение за средствата за масово осведомяване. 3. Предвид спецификата на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕС и в случаи на необходимост, изготвяне на проекти за изменение и допълнение на други нормативни актове, свързани с реализирането на проекта. Разясняване на промените пред обществеността и съгласуване с Европейската комисия, в случаи, че това е необходимо.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на проекта е консултантска услуга във връзка с изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с цел транспониране на директива 2011/76ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 1999/62/ЕС в българското законодателство и в съответствие с релативните текстове на директивата

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 1. Участникът (самостоятелно лице или обединение) да има реализиран общ оборот на уч. за последните (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 100 000 лв. без ДДС. 2. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор през последните три години считано до датата на представяне на офертата със същия или сходен предмет Под сходни договори, за целите на настоящата документация, следва да се разбират консултантски договори, осъществявани в една или няколко от следните области: - разработване на проект за изменение и допълнение на нормативен акт, свързан с транспонирането в българското законодателство на европейски изисквания - извършване на правен анализ или сравнително правен анализ на действащи нормативни актове. - разработване на стратегически или аналитични документи свързани с прилагане на европейско законодателство и/ или изисквания или подготовка и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и/или други източници. 4.3. Участникът трябва да разполага с ключови експерти с приложени автобиографии (свободна форма), документи доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит: копия от трудова/служебна/осигурителна книжка. Необходимите експерти трябва да имат следния профил: Предложеният от участника ръководител екип от минимум 4 експерти трябва да има квалификация и професионален опит, както следва: Ръководител екип с квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „магистър”, специалност Транспортно строителство или Право или еквивалент);• общ професионален опит минимум 5 години; • специфичен професионален опит в работа, свързана с разработка, анализ и/ или преглед на нормативни актове, и/или изпълнение и/или управление на проекти, свързани с подготовка на стратегически документи. • участие при изпълнение на проект, свързан с транспорт и/ или консултантско подпомагане на дейността на инстутиция, осъществяваща транспортна услуга или еквивалент. Финансист с квалификация и професионален опит, както следва: • висше образование (минимална образователна степен „магистър” в областта на финанси, счетоводство, икономика или еквивалентна специалност; • общ професионален опит минимум 5 години; • Специфичен професионален опит - Минимум 2 години опит в областта на изпълнение на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници и/ или финансово управление Юрист - Участникът трябва да разполага минимум с двама експерти, отговарящи на следните изисквания: Магистърска степен специалност "Право";•Общ професионален опит - Минимум 5 години професионален опит,• Специфичен професионален опит - Опит като консултиращ експерт юрист при подготовката и/или изпълнението на поне 1 договор свързан с транспорниране на законодталество и/ или анализ на нормативни документи и/ или еквивалентен и/ или подготовка на стратегически документи и/ или изпълнение на проекти/програми, финансирани със средства от ЕС и/или други източници;За експертите по т. 4.3 се представят документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата – копия от дипломи за завършено образование и придобита квалификация, копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), копия от трудови или граждански договори, референции за специфичен опит. За юристите, включени в екипа, задължително се представят и удостоверение за придобита правоспособност, а за участниците – чуждестранни лица, еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде предоставена изтеглена от сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" в директория - профил на купувача - www.api.bg/publichni_pokani.php.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2013