Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Мариана Паленкова - координатор по ПРОЕКТ BG051РО001-4.1.07, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217666, E-mail: m.palenkova@mon.bg, Факс: 02 9217597

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg/news-home/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата се провежда във връзка с изпълнението на дейност 5 „Създаване на благоприятна среда в училищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни потребности (СОП)”. Провеждане на годишни национални обучителни лагери, в които ще бъдат обхванати минимум 220 деца със СОП, 80 деца без СОП и 40 родители, разпределени в четири смени за времето до 15 септември 2013 г. по график, приложен към настоящата поръчка . Всяка смяна е с продължителност 5 нощувки (6 дни). Участникът е длъжен да предвиди допълнително леглова база за 10 учители и 5 обучители на смяна, като разходите за тях не са за сметка на средствата по настоящата процедура. Проектът предвижда чрез реализирането на тази дейност да се създаде модел за ефективно сътрудничество и обмяна на опит на областно и национално равнище, да се осъществят дейности за развиване на творческия потенциал на учениците със СОП и за формиране у тях на умения за работа в екип, както и да се осъществи информиране на родителите за различни методи и начини за преодоляване на затрудненията и изолацията на децата със СОП. Децата със СОП ще усвоят практически знания и умения за общуване, които ще подпомогнат техния независим живот в бъдеще. Работейки в екип и в неформална обстановка, ще се създадат условия за преодоляване на социалното им изключване. Те ще покажат своите способности, което ще повиши тяхното самочувствие и себеуважение.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Провеждане на годишни национални обучителни лагери, в които ще бъдат обхванати минимум 220 деца със СОП, 80 деца без СОП и 40 родители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65970 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Дейностите , които следва да бъдат изпълнени за всеки лагер, са: 1.1. Настаняване: Участникът следва да предложи база с не по-малко от 100 легла с достъпна архитектурна среда, или стаите да са на първи (приземен) етаж, за да са достъпни за минимум 5 инвалидни колички на смяна. Стаите трябва да са с 3 или 4 легла със самостоятелни санитарни възли, телевизор и климатик. Настаняването и напускането на хотелската база следва да може да се извършва по всяко време на деня. 1.2. Хранене: Да бъдат осигурени закуска, обяд, вечеря. Да бъдат предложени варианти на еднодневно меню за закуска, обяд и вечеря. Изпълнителят е длъжен да осигури закуска в деня на заминаването и обяд и вечеря в деня на пристигането Храненето следва да отговаря на изискванията, определени от действащото законодателство и/или от специализирани държавни контролни органи. 1.3. Медицинско обслужване: Да се осигури оборудван медицински кабинет с квалифицирана медицинска помощ и линейка на 24-часово разположение на територията на комплекса. 1.4. Занятия: Необходимо е базата да разполага със собствени или наети помещения/ателиета за изобразителни изкуства, музика, спортни игри на обособена спортна площадка. Необходимо е базата да разполага със зала за занимания и обучения, която да е с капацитет минимум 100 седящи места. По време на лагера ще се провеждат обучителни занятия по два пъти на ден за децата, сутрин по 2 часа и след обяд по 2 часа, от обучители на партньор по проекта. 1.5. Плаж: Да има прилежаща плажна ивица на не повече от 300 м от основната сграда с осигурени безплатни чадъри и плажът да разполага със спасителна служба. 1.6.Транспорт: Изпълнителят поема транспортните разходи в двете посоки (пристигане и отпътуване) за всеки ученик и родител. Участниците в лагер школите ще бъдат ученици и родители пропорционално разпределени от 28 области. 1.7.Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация на участника. 1.7.1. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното изисквания: да има опит в осигуряването на условия за провеждане на лагер-школи или „зелени училища” за деца и ученици, свързани с настаняване, изхранване за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), като следва да е изпълнил успешно поне 3 (три) договора, сходни с предмета на поръчката, и да има оборот от услугите, сходни с предмета на поръчката - не по-малко от 130 000 лв. без ДДС, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; - Участникът следва да представи списък на договорите за услуги, изпълнени през последните 3 години, считано до крайния срок за подаване на оферти, сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях референции за добро изпълнение, и/или фактури, и/или приемо-предавателни протоколи; - Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 3 /три/ години, считано до крайния срок за подаване на оферти минимум 3 договора за предоставяне на услуги по настаняване и целодневно хранене за минимум 100 деца и ученици или младежи с образователна институция; 1.7.2. Участниците доказват икономическото си и финансово състояние, като представят следните документи: - Информация за общия оборот и за оборота от услугите, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – по образец. - Съставните части на годишните финансови отчети за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.): баланс, отчетите за приходите и разходите – копие заверено от участника, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. ПРОДЪЛЖАВА В ПОЛЕТО "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Комплексната оценка се формира като сбор от 2 основни компонента: оценка на техническото предложение и оценка за цена. Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. І. Оценка на техническото предложение Оценката на техническото предложение се формира като сума от броя на точките по посочените по-долу пет показателя, като максималният възможен брой точки за оценка на техническото предложение е 60 точки. 1. Достъпност на легловата база Предложено настаняване на всички участници на първи (приземен) етаж с максимален брой точки – 15; Настаняване на участниците на различни етажи с максимален брой точки – 5. 2. Меню Осигуряване на три или повече варианта на меню за всеки ден за закуска, обяд и вечеря с максимален брой точки – 10; Осигуряване на два варианта на меню за всеки ден за закуска, обяд и вечеря с максимален брой точки – 3; Осигуряване на един вариант на дневно меню на меню за всеки ден за закуска, обяд и вечеря с максимален брой точки – 1; 3. Помещения за провеждане на дейности Предложени 4 и повече обособени работни кабинета/ателиета с максимален брой точки – 10; Предложени минимум 2 и повече работни кабинета/ателиета с максимален брой точки – 5. 4. Спортни площадки и съоръжения Предложени общо 3 спортни площадки и спортни зали с уреди с максимален брой точки – 10; Предложени общо 2 спортни площадки и спортни зали с уреди с максимален брой точки – 8; Предложена 1 спортна площадка с максимален брой точки – 2. 5. Допълнителни услуги за осмисляне на свободното време на учениците Предложени 8 и повече вида занимания за учениците с максимален брой точки – 15; Предложени 3 и повече вида занимания за учениците с максимален брой точки – 5; Не предложени видове занимания с максимален брой точки – 1. Обща максимална оценка за техническо предложение с максимален брой точки – 60. ІІ. Оценка за цена Оценката за цена се образува по следната формула: минималната предложена цена (без ДДС) Оценка за цена = -------------------------------------------------------- х 40 цената, предложена в оценяваната оферта (без ДДС) ІІІ. Комплексна оценка на офертата Получените оферти се оценяват по следната формула: Комплексна оценка на офертата = Оценка на техническо предложение + Оценка за цена Максималният възможен брой точки за комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.8. Изисквания към документите в офертата 1.8.1. Списък на представените документи, попълнен, подписан и подпечатан от участника в свободен текст; 1.8.2. Предложение по образец Приложение № 1, приложен към документацията; 1.8.3. Декларация за запознаване с условията на поръчката – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника Приложение № 4 приложен към документацията; 1.8.4. Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Удостоверението за актуално състояние се представя в оригинал или заверено от участника копие и следва да бъде издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата; когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език. 1.8.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.2а и т.5, от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 5) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 1.8.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП– подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец (Приложение № 11). Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Допълнителна информация и пакет документация може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2013