BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Анна Димитрова; Маргарита Миркова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811; 02 9308831, E-mail: annadimitrova@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПОФСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на канцеларски материали след предварителна заявка от страна на Възложителя, отговарящи на количествените и качествените изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката (Приложение № 1).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000

Описание:

Принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодична доставка на канцеларски материали след предварителна заявка от страна на Възложителя, отговарящи на количествените и качествените изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на поръчката (Приложение № 1). Посочените количества са ориентировачни. Възложителят може да промени /намали или увеличи/ посочените в Приложение № 1 количества.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителтна агенция "Автомобилна администрация"

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изискванията към канцеларските материали са съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1); II. Изисквания към кандидатите: 1. да представи декларация, че притежава сертификати за качество по EN ISO и/или БДС на предлаганите канцеларски материали, съгласно техническата спецификация (Приложение № 1),удостоверяващи, че канцеларските материали отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество; 2. да бъде сертифициран за продажба на канцеларски материали, издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството; 3. да представи съответствие на качествените показатели на предложената копирна (принтерна) хартия с минималните изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация (Приложение № 1); 4. да има сключен през последните три години и изпълнен или изпълняван към момента поне един договор с предмет, аналогичен или сходен с предмета на поръчката; 5. да представи мостри на всички продукти съгласно техническата спецификация (Приложение № 1). III. Изисквания при изготвяне на ценовото предложение: Участниците следва да представят единични цени в български лева без ДДС за всяка отделна номенклатура от Техническата спецификация - Приложение № 1, както и обща цена без ДДС . IV. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за доставка на канцеларските материали след получаване на заявка до обектите на Възложителя, посочени в Приложение № 2 е до 3 /три/ работни дни. V. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път в срок до 30 работни дни след предствяне на данъчна фактура и двустранно подписан без забележка, приемно-предавателен протокол за доставеното.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При комплексното оценяване на офертите ще се отчитат следните показатели съгласно Приложение № 3: 1. Предлагана обща цена – с относителна тежест при оценяване – 80 %. 2. Качество – с относителна тежест 20 %. Всеки участник може да получи комплексна оценка максимум 100 точки. Крайната комплексна оценка на всяка оферта представлява сбор от получените оценки по показателите К1/предлагана цена/ и К2 /качество/ на съответната оферта или К = К1+К2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са: 1. Техническа спецификация (Приложение № 1); 2. Списък на адресите на Възложителя (Приложение № 2); 3. Показатели,относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите (Приложение № 3). Офертите следва да съдържат: 1. списък на приложените документи, подписан от участника; 2. информация за участника: фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК/код по БУЛСТАТ, данни за вписване в търговския регистър/ номер на фирмено дело за съдебна регистрация, от кого се представлява участникът, телефон за връзка, факс, e-mail; 3. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липсаата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществени поръчки. 4. декларация, че кандидатът притежава сертификати за качество по EN ISO и/или по БДС на предлаганите канцеларски материали, съгласно техническата спецификация (Приложение № 1), удостоверяващи, че канцеларските материали отговарят на приложимите в Република България стандарти за качество; 5. декларация с посочен поне един договор на участника с предмет, аналогичен или сходен на предмета на поръчката, сключен през последните три години и изпълнен или изпълняв към момента, с посочване на стойностите, датите и контрагентите; 6. сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват включващ предмета на поръчката за продажба на канцеларски материали, издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството или еквивалентен на него сертификат; 7. сертификат за произход и качество от производителя или резултат от лабораторен анализ, удостоверяващи, че качествените показатели на предложената копирна (принтерна) хартия съответстват на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация (Приложение № 1) 8. списък-опис на мостритe и мостри съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1); 9. декларация от участника, че се ангажира с доставка за своя сметка на заявките по места, в изброените от Възложителя адреси съгласно Приложение № 2; 10. срок на валидност на офертата /не по-кратък от 90 дни/; 11. срок за доставка след получаване на заявка до обектите на Възложителя съгласно Приложение № 2; 12. ценово предложение; 13. предлаган срок за плащане от възложителя след подписването на приемно-предавателен протокол, удостоверяващ точното изпълнение на доставката и издаване на данъчна фактура от участника (не по-кратък от 30 дни). Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. При сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи документи по чл. 101е, ал. 2 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при спазване на условието на чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2013