Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Христо Георгиев, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: hsgeorgiev@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на документации и оказване на експертна помощ, за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” по ОП „Регионално развитие”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000, 71241000

Описание:

Юридически услуги
Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на документации за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, съгласно следните етапи:Етап 1:1.„Изготвяне на документация за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет извършване на строително-монтажни работи по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/001, по проект – “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” за следните основни подобекти: Основен подобект: „Площадни пространства около сградата на Община Сливен“ на стойност 855 557,85 лв. Основен подобект: „Пешеходна зона от "Стария бряст" до "НТС" на стойност 590 301,88 лв.Основен подобект: „Пешеходна зона от площад ''Д. Желязков -Фабрикаджията /НТС/'' до Градински мост“ на стойност 1 111 271,70 лв.Основен подобект: „Бул. ''Цар Освободител'' от кръстовище с бул. ''Цар Симеон'' до връзката с ул.''Великокняжевска'' на стойност 625 609,33 лв.Основен подобект: „Площад ''Хаджи Димитър'' - Източна част“ на стойност 542 589,23 лв.2.„Изготвяне на документация за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет упражняване на авторски надзор по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/001, по проект – “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” за следните основни и допълнителен подобекти:За основните подобекти: 37 000,00 лв.За допълнителен подобект: 1 876,00 лв.3.„Изготвяне на документация за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет извършване на строителен надзор по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/001, по проект–“Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” за следните основни и допълнителен подобекти:За основните подобекти: 74 000,00 лв.За допълнителен подобект: 3 752,00 лв.4.„Изготвяне на документация за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет извършване на одит по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/001, по проект – “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” за следните основни и допълнителен подобекти: За основните подобекти: 35 000,00 лв.За допълнителен подобект: 2 660,00 лв.5.„Изготвяне на документация за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет изпълнение на мерки по публичност и визуализация по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/001, по проект – “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” за следните основни и допълнителен подобекти:За основните подобекти: 38 200,00 лв.За допълнителен подобект: 2 192,00 лв. Етап 2: Забележка: Етап 2 ще се изпълни при наличие на освободен финансов ресурс в следствие от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за реализация на основните обекти.1.„Изготвяне на документация за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет извършване на строително-монтажни работи по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/001, по проект – “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” за следният допълнителен подобект:Допълнителен подобект: „Площад ''Хаджи Димитър'' - Западна част“ на стойност 187 632,21 лв.Процедурата се провежда във връзка с изпълнението на дейностите по проект: “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/001 по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013.Всеки участник подава оферта с включени и двата етапа на изпълнение на поръчката.Забележка: Участниците се задължават за всеки един от двата етапа да подготвят документации в това число прилежащи образци и формуляри както и съответните формуляри във формата на редактора на форми на Агенцията за обществени поръчки (.fed формат). Възложителят чрез своя екип за организация управление на проекта ще предостави на изпълнителя, необходимата му информация в това число описание на обектите, количествени сметки, чертежи и детайлни технически задания.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър–за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата–участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. - Образец № 7;.9. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:9.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 8. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира разработване на документации за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм).Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 75 000,00 лева (седемдесет и пет хиляди лева), без ДДС.10.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Срок за изпълнение на поръчката П1 – с тежест 50 % 2.Предлагана цена П2 – с тежест 50 %. Предлаганият срок за изпълнение на всеки един от етапите не може да е по-кратък от 1 (един) календарен ден.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":10.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата - Образец № 9, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение;Минимални изисквания (критерии за подбор):Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.11. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 10. За лицата, упоменати в минималните изисквания участниците трябва да приложат автобиографии (по образец на участника), заварени копия от документи, удостоверяващи тяхното образование и професионалния им опит.Минимални изисквания (критерии за подбор):За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури минимум двама ключови експерти - притежаващи висше образование по специалностите „право” или „икономика” и минимален стаж по специалността 3 (три) години. Същият се доказва се доказва с трува книжка, осигурителна книжка или други еквивалентни документи.12. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 11.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 12.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 13;15. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.16. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 14-Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т.3.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т.3.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg-Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2013