BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/?page=pages&pid=472.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на услуга по консултиране и последващо управление във връзка с участие на Община Чепеларе и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №32 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплект за кандидатстване по Мярка 313 от Програма за развитие на селските райони, включващ пълният набор от приложими документи, според изискванията на НАРЕДБА № 32 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. Последващо управление, след одобрение на проекта, включващо правни услуги по разработване на тръжна документация, подготовка на междинен и финален отчет, подготовка на заявки за междинно и окончателно плащане. Обектът, с който Община Чепеларе ще кандидатства за финансиране е "Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Чепеларе, обл. Смолян, чрез прилагане на информационни технологии" Максималната стойност на цялата поръчка е до 16000 лв. без вкл. ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да има минимум четири сключени договора за консултиране /подготовка на пакет документи, апликационни форми, бизнес планове на проекти по Програма за развитие на селските райони, и/или правни услуги за подготовка на тръжни документи по ЗОП и/или подготовка на междинни/финални отчети и/или подготовка на междинни/окончателни плащания. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените поръчки в настоящата документация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участникът събрал най–много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници. Формула за определяне на краен коефициент ”К” . К = Ц + Т , където: Ц – Ценови критерий – Оценките на участниците по критерия „Цена”, се определят на база съотношенията на най-ниската предложена цена към цената, предложена от съответния участник цена по 50: Т – техническа оценка на участника, включваща Организация и методология (максимум 50), разделени на два подпоказателя А и Б А. Стратегия за изпълнението на обществената поръчка – максимален брой точки 25 Описание: Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на обществената поръчка, основния подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на услугата, начина на комуникация между потенциалния изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще осъществява. Идентификация и описание на евентуалните рискове, които биха могли да повлияят върху качественото и навременно изпълнение на договора и съответно предлагане на ефективни мерки за тяхното преодоляване. Елементи за оценяване: -Описание на цялостния процес на изпълнение, подхода и дейностите за изпълнение на отделните подетапи; -Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в процеса и вътрешен контрол на изпълнителя; -Идентифициране на евентуалните рискове и стратегия за справяне с тях. Б. Методология за изпълнение на обществената поръчка – максимален брой точки 25 Описание: Представлява описание на техническите и методологичните похвати за изпълнение на поръчката и тяхното съответствие с техническите изисквания на възложителя, както и с приложимите нормативни документи. Елементи за оценяване: -Технически похвати за изпълнение на поръчката; -Познания в сферата на разработване на проекти, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 – наредби, правилници, документи и т.н.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците трябва да съдържат най-малко: 1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. Оферта за участие в обществена поръчка (по образец 1) 3. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец 3) 4. Декларация-списък на сключените от участника договори за подобни услуги (по образец 4) 5. Ценово предложение (по образец 5); 6. Декларации относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗОП, попълнени по образец 2а, 2б, 2в; 7. Изискуемите документи, доказващи покриването на минималните изисквания за участие за оферентите. Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверено с подпис на представляващия и печат на участника копие. Изисквания към начина на представяне на предложенията: представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик, от участника или от упълномощен от него представител, в деловодството на Община Чепеларе, адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б - върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/08/2013