Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Боряна Колевска, Р България 1797, София, Тел.: 02 8929755, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане на обществената поръчка е: „Организиране и провеждане на чуждоезикови и компютърни обучения на служители на ДАМТН“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения по английски и немски език; Обособена позиция № 2: Организиране и провеждане на компютърни обучения по MS Office и MS Excel; Обособена позиция № 3: Организиране и провеждане на компютърни обучения за управление, конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80510000, 80511000

Описание:

Услуги по специализирано обучение
Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 60 обучения на служители на ДАМТН по английски език – първа сесия; 40 обучения на служители на ДАМТН по английски език – втора сесия; 3 обучения по немски език на служители на ДАМТН. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 8 компютърни обучения по MS Office;15 компютърни обучения по MS Excel за начинаещи; 9 компютърни обучения по MS Excel за напреднали; КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: 1 обучение по „Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows Server 2008”; 2 обучения по „Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010“; 2 обучения по „Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010“.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59165 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция №1:Обученията по английски език (в две сесии) ще се организират и ще се проведат в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Плевен, гр. Русе, гр. Велико Търново, гр. Ловеч и гр. Благоевград.Обученията по немски език ще се организират и ще се проведат в гр. София. Обособена позиция №2:Обученията по „MS Office“ ще се организират и ще се проведат в гр. София.Обученията по „MS Excel“ за начинаещи ще се организират и ще се проведат в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Плевен.Обученията по „MS Excel“ за напреднали ще се организират и ще се проведат в гр. София и гр. Пловдив. Обособена позиция №3: Обученията ще се организират и ще се проведат в гр. София.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са дадени в приложението към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обществената поръчка се възлага по проект „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията за поръчката, съдържаща приложение към публична покана и образци на документи. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/08/2013