Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611129, E-mail: plan.sliven@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за изграждане на съоръжения за превенция – 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници по проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 20/226/00319 от 19.04.2013 г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници на обща стойност 221127,49 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

221127 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

землищата на с. Старо село, с. Трапоклово, с. Раково, община Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1;2.Документи за регистрация, както следва:2.1.Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3 и приложения №№ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6 и 3.7 към него;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5,т.1 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №5 в съответствие с чл.47,ал.6 от ЗОП;7.Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:7.1.Информация за оборота от строителството сходно с предмет на настоящата поръчка, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 6.Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран общ оборот от дейността си за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), сходен с предмета на настоящата поръчка, не по-малко от 370 000,00 лева (триста и седемдесет хиляди лева), без ДДС. 8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:8.1. Заверени копия на валидни сертификати за въведените системи за управление на качеството ISO 9001:2008 и за системи за управление на околната среда ISO 14001, или техни еквиваленти, за дейностите предмет на поръчката. 8.2.Заверено копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен със заверено копие на валиден талон по чл. 23, ал. 1, към датата на подаване на офертата, даващо право да се извършват строежи минимум от четвърта и пета категория от група първа или строежи от група пета от съответните раздели „42.99; 43.91; 43.32; 43.99 за дейност «изграждане на наблюдателни кули», и строежи „четвърта група” от категории трета и четвърта или за строежи пета група раздел „42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения” за дейност «изграждане на изкуствени водоизточници»;. Подробна информация се съдържа в документацията за участие.8.3.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 7, придружен от препоръки за добро изпълнение, посочващи стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за строителство, сходен с предмета на настоящата поръчка, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена К1 – 50 точки; 2. Срок за изпълнение К2 – 50 точки. Предлаганият срок за изпълнение не може да бъде по-малък от 80 (осемдесет) календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележка:под сходен предмет се разбира-изграждането на наблюдателни кули/вишки и/или изкуствени водоеми/басейни/ретенционни съоръжения/водоеми за пожарни нужди. 8.4.Списък на екипа отговорен за изпълнението на обществената поръчката–Образец №8.Минимални изисквания:За изпълнение предмета на поръчката всеки участник трябва да разполага с ръководен и технически персонал, включващ следните технически специалисти:8.4.1.Ръководител на техническия екип, който да има професионален опит поне 3 години и да бъде дипломиран магистър строителен инженер по едно от следните направление „ВиК”, „ХТС” или еквивалент;Доказателство:автобиография,заверено копие на диплома за придобита квалификационна степен или еквивалент, заверено копие на трудова и/или осигурителна книжка доказваща професионалния опит; удостоверение от КИИП или еквивалент;8.4.2.Технически експерт, който да има професионален опит поне 2 години и да бъде дипломиран магистър инженер по едно следните направления „горско стопанство”, „ПГС” или еквивалент;Доказателство:автобиография, заверено копие на диплома за придобита квалификационна степен или еквивалент, заверено копие на трудова и/или осигурителна книжка доказваща професионалния опит;8.4.3.Специалист по противопожарна безопасност,който да има професионален опит поне 2 години по едно следните направления „Пожарогасителна дейност” или „Държавен противопожарен контрол”,да бъде дипломиран магистър инженер.Доказателство: автобиография, заверено копие на диплома за придобита квалификационна степен или еквивалент, заверено копие на трудова и/или осигурителна книжка доказваща професионалния опит;8.4.4.Координатор по безопасност и здраве, който да притежава съответните удостоверения и е с не по-малко от 2 години професионален опит.Доказателство: автобиография, заверено копие на диплома за придобита квалификационна степен или еквивалент,заверено копие на трудова и/или осигурителна книжка доказваща професионалния опит.Забележка:Автобиографиите и декларациите се изготвят по Образец № 9 и Образец № 10 към документацията за участие.9.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива)-Образец №11;10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Образец №12;11.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Образец №13;12.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата,подписало/ли офертата,в случай,че няма/т представителни функции.13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележка:Към документацията е приложен Проект на договор-Образец № 14,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие,спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея, образците на документи и са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg-Профил на купувача.Техническите проекти за съоръженията са налични за разглеждане в стая № 62, ет. 4, в сградата на Община Сливен, всеки ден от 9.00 до 16.30 часа, в рамките на срока на валидност на Публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/08/2013