BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" № 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка и монтаж на 2 бр. билборда, 250 бр. информационни табели и 15 бр. постоянни обяснителни табели", по проект „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000, 79341400

Описание:

Рекламни услуги
Услуги, свързани с рекламни кампании


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработка и монтаж на 2 бр. билборда, 250 бр. информационни табели и 15 бр. постоянни обяснителни табели.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Банско, Дирекция "Национален парк „Пирин”

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Място на изпълнение на поръчката – Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България. 2. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение е до 30.11.2014 г., считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката между Изпълнителя и Възложителя. Сроковете за изработка и монтаж на 2 бр. билборда, 250 бр. информационни табели и 15 бр. постоянни обяснителни табели са съгласно предложените единични срокове за всяка от задачите по отделно в офертата на изпълнителя и започват да текат от датата, посочена в изпратеното уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за начало на изпълнението. 3. Офертата трябва да е изготвена съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи: 3.1. данни за лицето, което прави предложението: - за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; - за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; - за обединенията - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя; 3.3. ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят 55 999.90 лв. (петдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки) без вкл. ДДС. Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно „Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висока обща или единични стойности от посочените в техническата спецификация от Указанията за участие, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 3.4. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите; 3.5. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”); Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис и печат на лицето, което представлява участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на офертите и тяхната относителна тежест: - Качество на техническото предложение – К (относителна тежест 70 %, максимална стойност – 70 т.) - Цена – Ц (относителна тежест 30 %, максимална стойност – 30 т.) Подпоказателите на показателя "Качество на техническо предложение" - К са "Организация на изпълнението" - К1 с тежест 35 % в общата оценка на офертите и "Управление на риска" - К2 с тежест 35 % в общата оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на възложителя www.pirin.bg са налични: 1. Указания към участниците, техническа спецификация; 2. Показатели и методика за оценка на офертите; 3. Образец на оферта; 4. Проект на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/08/2013