Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. “Съборна” № 2,, За: инж.Надя Николова, Рупеблика България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: ул. “Съборна” № 2,

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.naim.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В изпълнение на международен проект Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав.” /Extension of the Danube Limes - UNESCO World Heritage in the Lower Danube/, с акроним: „Дунавският лимес като обща запазена марка” /Danube Limes Brand/ финансиран по Оперативна програма на ЕС "ЮИ Европа 2007 – 2013" /4-th call of EU South East Europe Transnational Cooperation Programme 2007 - 2013./ с референтен номер /:Reference number/ SEE/D/0307/4.3/X Работен пакет 3 (WP 3 New Danube Limes national WH-Nomination Documents) се обявява настоящата публична покана с предмет „Доставка, на шест преносими компютри” по техническа спецификация – Приложение 1 към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка, на шест преносими компютри” по техническа спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8310 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Съборна” № 2

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 3.2.1 Икономическо и финансово състояние 3.2.1.1 Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на преносими компютри 3.2.2 Технически възможности и квалификация 3.2.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на преносими компютри, придружен от препоръка за добро изпълнение. 3.2.2.2 Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение. 3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да притежава валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника, да декларира, че предлаганите преносими компютри са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост 3.2.2.5 Участникът в настоящата процед ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В изпълнение на международен проект Разширяване на Дунавския лимес – Световно наследство на ЮНЕСКО по Долния Дунав.” /Extension of the Danube Limes - UNESCO World Heritage in the Lower Danube/, с акроним: „Дунавският лимес като обща запазена марка” /Danube Limes Brand/ финансиран по Оперативна програма на ЕС "ЮИ Европа 2007 – 2013" /4-th call of EU South East Europe Transnational Cooperation Programme 2007 - 2013./ с референтен номер /:Reference number/ SEE/D/0307/4.3/X се обявява настоящата публична покана с предмет „Доставка на 6 преносими компютри” със следните технически изисквания за изпълнение на поръчката : 1 . - 2 броя преносими компютри с минимални технически изисквани, софтуер и гаранция : Процесор Intel Core i7-3540M 3.0GHz/3.70GHz RAM памет не по-малко от 8Gb 1600Mhz DDR3, с възможност до 16 GB Диск SSD, не по-малко от 256GB Дисплей 13 – 14 инча, матов LED, висока резолюция Оптично устройство вграддено CD/DVD четящо и записващо устройство Безжична връзка • Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/N, 3G Мрежова карта 10/100/1000 Високоговорители вградени Камера вградена 1.3MP камера Микрофон вграден Портове • 1x USB 3.0 • 2x USB 2.0 • 5-in-1 Card Reader • ExpressCard • HDMI • RJ-45 • Жак за слушалки и микрофон Детайли Водоустойчива клавиатура, бутони, надписани по БДС Метално шаси Батерия 6-клетъчна Li-Ion Тегло – по-малко от 2 кг. Тригодишна пълна гаранция Операционна система – лицензирана Windows 7 pro 64 бита или по-висока 2. - 4 броя преносими компютри с минимални технически изисквани, софтуер и гаранция : Процесор - Intel Core i5-3230M 2.60 GHz / 3.20 GHz RAM - не по-малко от 8GB, с възможност до 16 GB Диск - SATA 1 TB (1000GB) Екран – 15 – 16 инча матов LED Видеокарта – най-малко 2 GB собствена памет Оптично устройство - вградено CD/DVD четящо и записващо устройство Безжична връзка - Bluetooth, Wi-Fi a/b/g/N, 10/100 Високоговорители - вградени Камера – вградена Портове - • 1x USB 3.0 • 2x USB 2.0 • HDMI • RJ-45 • SD/MMC Card Slot • Жак за слушалки, жак за микрофон • тъчпад • Клавиатура с раздалечени бутони, надписана на английски и български (БДС стандарт) език • Подсветка на клавиатурата най-малко 4-клетъчна Li-Ion Тегло – по-малко от 3 кг. Двугодишна пълна гаранция Операционна система – лицензирана OS Предложената техника следва да се достави в срок до 10 работни дни от подписване на договора до адреса на Възложителя, гр. София, ул. «Съборна» № 2 , НАИМ-Б, като офертата включва всички необходими разходи. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца за позициия 1 и 24 месеца за позиция 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/08/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН - http://www.naim.bg/, l ,в раздел“ Обяви „. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие както и проекта на договор. Документите са представят в срок до 16,30 часа на 05.08.2013 г. на адрес София, ул. „Съборна“ № 2 – Деловодство в непрозрачен плик, като на него се отразява адрес за кореспонденция, тел./факс или E-mail на участника и предмета на поръчката. В него се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове: • Плик №1 с надпис „Документи за подбор” – съдържа изброените документи в т. 7.1 • Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържа изброените документи по т. 7.2 –Приложение 8 • Плик №3 с надпис „Предлагана цена” - съдържа изброените документи по т. 7.2 . Приложение № 9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/08/2013