Версия за печат

BG-КЪРДЖАЛИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, чрез РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - КЪРДЖАЛИ, БУЛ.ТРАКИЯ 19 ЕТ.4, За: КРАСИМИРА СТОЯНОВА, БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 63514; 0361 63521, E-mail: kardjali@nhif.bg

Място/места за контакт: БУЛ.ТРАКИЯ 19 ЕТ.4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Изпълнение на всички изисквания осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.Осигуряване извършването на преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно На редба №7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2013г. на прогнозен брой лица -42 служители. Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служи телите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 3. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 4. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 5.Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодич ните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 6. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 7. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. 8. Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания. 9.Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага: -списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължи телни периодични медицински прегледи и изследвания; -вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изслед вания; - честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания. 10. Анализ здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на: а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания; б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя; в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия; г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/ или от работещия; д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/ или рабо тещия. 11. Ежегодно изготвяне на обобщени анализи на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд. 12. Водене на здравни досиета за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК- Кърджали от служба по трудова медицина до 42 служители.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1260 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2.СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/08/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата, заедно с плика с ценовото предложение, съгласно чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 в от ЗОП, трябва да бъде поставено в плътен, непрозрачен плик. Пликът трябва да бъде запечатан и адресиран както следва: гр. Кърджали 6600, бул. „Тракия“ №19, ет.4 , Районна здравноосигурителна каса / РЗОК / - Кърджали „Обслужване на персонала на РЗОК от служба по трудова медицина.“ Върху плика с офертата се записват: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail. Офертите трябва да бъдат представени на посочения адрес до 17,00 часа на 16.08.2013г. - в деловодството на РЗОК Кърджали на адрес: гр. Кърджали 6600, бул. „Тракия“ №19, ет.4, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/08/2013