Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Пенка Димитрова, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: petra5019@yahoo.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки” Предметът на настоящата обществена поръчка е изработка, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки, разположени в междублокови пространства и местата за отдих – паркови територии, спортни и детски площадки. Пейките са с метална носеща конструкция и дървена седяща част. Металната носеща конструкция е съчетание от 2 броя рамки и облегалка, към които се прикрепят с болтове дъските на дървената част за сядане и облягане. Изработените пейки ще се закрепват към тротоарното покритие посредством анкерни болтове. При разполагане на пейки, на места без тротоарно покритие, за монтажа им се изпълняват 2 броя ивични бетонови основи на разстояние 120 см. една от друга, с дължина 60 см, ширина 25 см. и височина 20 см. Предвижда се да се извършат следните дейности: 1.Изработване на металната част – рамките и облегалката ще се изработят от правоъгълна тръба 50.40.3 с дължина 185 см – 2 бр. Елементите на седящата част и преден крак се свързват към елементите заден крак с облегалка посредством заварка, с катет мин. 4мм, с електроди Э 46 по БДС 5517-77; 2.Изработване на дървената седяща част – ще се използват 5 бр. дъски от буков материал, с дължина 200 см., ширина 10 см. и дебелина 4,5 см.; 3.Обработка повърхностите на металната част – грундиране и отгоре се боядисват двукратно с жълта блажна боя; 4.Обработка повърхностите на дървената част – покриват се с водоразтворим лак с UV защита, която да предпазва дървената част от вредните лъчи на слънцето; 5.Доставка и монтаж на пейката – пейката ще се транспортира до мястото където ще се монтира. Краката на пейката ще се закрепват към тротоарното покритие посредством анкерни болтове или замонолитване; 6.При липса на тротоарно покритие ще се изпълнят 2 броя бетонни ивични основи с дължина 60 см, ширина 25 см. и височина 20 см. 7.Ремонт на пейки – ще се извършват ремонтни дейности на елементите от дърво и/или металната част на съществуващите пейки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39113600

Описание:

Пейки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете дейности, предмет на обществената поръчка и тяхното количество са както следва: 1.За 1 брой пейка върху тротоарно покритие: 1.Заготовка на метална част на пейка /съгласно графично изображение/ - 14.00 кг.; 2.Грундиране и полагане двукратно на блажна боя /жълта/ по метална част - 0.67 м; 3.Изработване на дървената част на пейка от буков материал /съгласно графично изображение/ - 0.05 м; 4.Полагане на водоразтворим лак с UV защита на дървена част /0,589х5бр./ - 2.95 м; 5.Монтиране на дървената част към металната част посредством болтове /за 1 пейка/ - 1.00 бр.; 6.Транспортиране и монтаж на пейка върху тротоарно/асфалтово покритие - 1 бр.; 7.Извозване и изхвърляне на строителни отпадъци - 0.02 м 2. За 1 брой пейка при липса на тротоарно покритие: 1.Заготовка на метална част на пейка /съгласно графично изображение/ - 14.00 кг.; 2.Грундиране и полагане двукратно на блажна боя /жълта/ по метална част - 0.67 м; 3.Изработване на дървената част на пейка от буков материал /съгласно графично изображение/ - 0.05 м; 4.Полагане на водоразтворим лак с UV защита на дървена част /0,589х5бр./ - 2.95 м; 5.Монтиране на дървената част към металната част посредством болтове /за 1 пейка/ - 1.00 бр.; 6.Изкоп ръчен за ивична основа (0,6х0,25х0,2)х2 - 0.06 м; 7.Доставка и полагане на бетон в ивична основа /В15/ - 0.06 м; 8.Транспортиране и монтаж на пейка върху бетонови ивични основи - 1 бр.; 9.Подравняване на изкопаната пръст около пейката - 1.20 м. Видовете ремонтни дейности, предмет на обществената поръчка са както следва: 1.Подмяна дървена част - м3; 2.Подмяна на метална част - кг.; 3.Полагане на водоразтворим лак с UV защита на дървена част /0,309х7бр./ - м2; 4.Грундиране и полагане двукратно на светло зелена блажна боя по метална част - м2. Пейките следва да се изработват по чертеж – Приложение № 1 към настоящата документация за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Допълнителна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова. 4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение - Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 7; Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 8. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител. 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 11. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена К 1 - тежест в комплексната оценка 60 точки: 1.1.Подпоказател К1.1 – Предложена цена за изпълнение на 1 брой пейка върху тротоарно покритие - тежест в показателя „Предложена цена” 50 точки (максималният брой точки по този показател е 50 точки); 1.2.Подпоказател К1.2 –Предложена цена за изпълнение на 1 брой пейка при липса на тротоарно покритие - тежест в показателя „Предложена цена” 25 точки (максималният брой точки по този показател е 25 точки); 1.3.Подпоказател К1.3 – Предложени единични цени, без ДДС за изпълнение на ремонтни дейности - тежест в показателя „Предложена цена” 25 точки (максималният брой точки по този показател е 25 точки). 2.Срок за изпълнение, след заявка от Възложителя К 2 - тежест в комплексната оценка 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция,телефон,факс,е-mail и предмета на поръчката.Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен,бул.„Цар Освободител” №1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2013