Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: арх.Николай Младенов - гл.архитект на Община Панагюрище - тел: 0357/60073; инж.Златка Рупова - гл.експерт"ИДПП" - тел:0357/60063, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ” Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Панагюрище. Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71354300

Описание:

Изготвяне и обновление на кадастрални карти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно "Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Панагюрище”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно УКАЗАНИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

"Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, която е получила най-висока стойност на Комплексната оценка (КО). Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 точки. Икономически най-изгодната оферта да се определи въз основа на Комплексната оценка (КО) на офертите за съответствие с изискванията на възложителя, изчислена въз основа на формулата: КО=К1+К2, където: К1 и К2 са оценките по показателите, формиращи КО, както следва : К1 = "Предлагана цена" - 80% тежест; К2 = "Срок за изпълнение на поръчката" - 20% тежест Указания за определяне на оценката по всеки показател. Оценяване по показателя К1 - Максималният брой точки, който може да се даде на офертите при оценяването им по показателя К1 е 80 (осемдесет) точки. Участникът с най-ниска предложена цена получава 80 точки. К1= (Цшш/Цп) х 80, където Цтш е най- ниската предложена цена (в лева без ДДС) от всички предложения по показателя "Предлагана цена", а Ц„- предложената цена на оценяваната оферта на n-тия участник по същия показател. Оценяване по показателя К2 - Максималният брой точки, който може да се даде на офертите при оценяването им по показателя К2 е 20 (двадесет) точки. Оценяването да се извърши въз основа на предложения в техническото предложение на съответния участник срок за изпълнение на поръчката. К2 = (Cmin/Cp) х 20, където Cmjn е най- късият срок за изпълнение на поръчката от всички предложения в календарни дни, С„ е предложеният срок на оценяваната оферта на п-тия участник. Получените при оценяването на офертите точки да се съберат и така да се изчисли комплексната оценка на офертата. Най- високата стойност на КО е определяща за класиране на участника на първо място. За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая. Крайното класиране и предложението за определяне на изпълнител на поръчката ще се извърши на база на получената комплексна оценка в низходящ ред, тоест оферта получила най-голям брой точки се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съгласно предоставеното от възложителя “Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Панагюрище”, което е на разположение на всички заинтересовани лица в сградата на общинска администрация гр.Панагюрище, стая 212 всеки работен ден, след предварителна заявка на тел.0357/60064 – инж. Златка Рупова. Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани - сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април” № 13. Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Образците и Приложенията за участие в обществената поръчка са на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2013