Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА "Г. С. РАКОВСКИ", ж.к. Сторгозия 101, За: Лидия Бърдарска, България 5800, Плевен, Тел.: 0885 917204, E-mail: pg_pstt@mail.bg

Място/места за контакт: Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgpstt-pleven.com.

Адрес на профила на купувача: www.pgpstt-pleven.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на оборудване в съответствие с техническо задание – приложение №1, за реализиране дейностите по проект „Модерна учебна среда за по-успешна реализация”, финансиран по Националната програма на МОН „Модернизиране на системата на професионалното образование

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38500000, 30230000, 39151200, 18110000

Описание:

Уреди за контрол и изпитания
Компютърно оборудване
Работни маси
Работно облекло


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническо задание – приложение №1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПГ по ПСТТ "Г. С. Раковски" - град Плевен

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предоставените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл. 101в от ЗОП. Срок за доставката: до 30 календарни дни след крайния срок на поканата. Всички направени разходи за доставяне на оборудването на адреса на купувача са за сметка на изпълнителя. След подписване на договора, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол след доставката на оборудването и представена фактура-оригинал, се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителя 65% от общата стойност на поръчката. Останалите 35 % ще бъдат заплатени след преглед на окончателните договори за доставка и приемане на извършените дейности от финансиращия орган - МОН, в срок до 15 октомври 2013 год. Всеки участник има право да подаде само една оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Оценката и изборът на изпълнител се извършва по КРИТЕРИЙ: „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА”, по следните показатели: • „Предложена цена” – тежест при оценката 60% • „Предложен гаранционен срок” – тежест при оценката 20% • „Срок на доставка” – тежест при оценката 20 %. Всеки участник ще получи комплексна оценка. Комплексната оценка за всяко предложение представлява сбор от получените оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формула, съгласно методиката на оценяване на офертите. За икономически най - изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност; Техническо предложение (Приложение 2 към настоящата покана); Ценово предложение (Приложение 3 към поканата); Административни сведения за кандидата (Приложение 4 към поканата) ;Декларация за приемане условията в проекта за договор – Приложение 6. Приложенията към поканата, методиката за оценка на офертите– Приложение 5, образците на документите заедно с техническото задание са достъпни на профила на купувача, в интернет страницата: www.pgpstt-pleven.com. Предложената офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: град Плевен 5800, ж.к. „Сторгозия” 101, в деловодство на ПГ по ПСТТ „Г. С.Раковски” – град Плевен – ІІ етаж, от 8,00 до 16,00 часа. Върху плика следва да се посочат: наименованието на поръчката, подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите, получени след изтичане на крайния срок, не се разглеждат. Участникът, избран за Изпълнител, ще бъде уведомен с писмена покана за сключване на договор. При сключване на договора, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2013