Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Иванка Димитрова- гл.юрисконсулт, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3220, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Управление на Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44- о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Да администрира проекта в рамките на заложения му срок за изпълнение; 2.Да осъществява непрекъсната права и обратна връзка между бенефициента Община Белослав и Договарящия орган; 3 . Осчетоводяване и одит на проекта, като Община Белослав ще осигури ниво на достъп до счетоводните системи на общината за извършване осчетоводяване на разходите по проекта; 4. Да внася от името на Община Белослав документи, свързани с изпълнението на проекта в Договарящия орган и др. институции; 5.Да организира правни и счетоводни консултации с определени специалисти, свързани с изпълнението на проекта; 6.Да създаде организация, гарантираща правилното разходване на средствата по проекта и др. 7. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;. 8. Да не възлага изпълнението на услугите по този договор или на части от него на трети лица. 9. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това. 10. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания. 11. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по ПРСР. 12. Да предприеме съответните действия и да осигури визуалната идентификация на предоставените услуги /Лого на ЕС с информация за източника на финансиране/. Тези действия трябва да съответстват на правилата, публикувани от Европейската Комисия. 13. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 14. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 15. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 16. ДА ДОКЛАДВА ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА като представя следните видове доклади: 16.1. Тримесечни финансови доклади и тримесечни доклади за напредък за изпълнението на проекта 16.2. Междинните финансови доклади и междинни доклади за напредък за изпълнението на проекта . 16.3.Годишен финансов доклад и годишния доклад за напредък за изпълнението на проекта . 16.4. Финален финансов доклад и окончателен доклад за изпълнение на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20980 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав и с.Страшимирово, общ.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания за Икономическо и финансово състояние 1. Общият оборот на участника от услуги в областта на консултантската дейност по подготовка и управление на проекти, през последните 3 (три) години, а именно: 2010, 2011 и 2012г. или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да е не по-малко от 60 000лева (шестдесет хиляди лева) без ДДС. 2.Изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1 Участникът следва да е изпълнил договор/и с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (т.е., свързан с управление или контрол на програми и проекти, финансиран със средства от ЕС, предприсъединителни програми, Оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони или подобни на тях). 1.2.Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на задачите, вписани в Техническото задания и задължително да посочи следните ключови експерти: 1.2.1.Ръководител на екипа от експерти - Образование и квалификация: • завършено висше образование (степен" магистър") – в професионално направление от област "Технически науки" "Право" или "Икономика"; • квалификация в областта на управлението на проекти. Професионален опит: • да има най-малко 5 години професионален опит, от които не по - малко от 3 години опит в областта на управлението на проекти . За такъв опит се приема заемането на ръководна длъжност или друга длъжност, чиято характеристика обуславя координирането на дейности и управлението на екип от хора. • да има опит в управлението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз по оперативни програми. 1.2.2.Икономист - Образование и квалификация: • завършено висше образование (степен магистър) – специалност икономика, счетоводство или финанси; • квалификация в областта на управлението на проекти. Професионален опит: • да има професионален опит не по-малко от 5 години; • да има опит в отчитането на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз – участие в не по-малко от 1 такъв проект. 1.2.3. Инженер- ВиК - Образование и квалификация: • минимална образователна степен в областта на водоснабдяването и канализацията - "бакалавър"; Професионален опит: • да има професионален опит не по-малко от 5 години; • опит в реализирането и изпълнението на проекти за изграждане на ВиК мрежи – не по-малко от 3 години . 1.2.4. Строителен техник Образование: • завършено средно професионално образование; Професионален опит: • да има професионален опит не по-малко от 3 години; Специалистите от екипа следва да имат сключен договор с участника (трудов или граждански)..

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предлагана цена – 50т.; 2.Срок за изработване и представяне за подписване на междинни, тримесечни, годишен и финален доклади и отчети- 50т.;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат на интернет адреса на Възложителя- профил на купувача:: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2013