Версия за печат

BG-с. Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, За: инж. Цвета Попова, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е организиране на събития, свързани с популяризиране на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица, с обособени позиции: Обособена позиция 1: Участие в събития – международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири. Обособена позиция 2: Организиране на събития - експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79950000

Описание:

Услуги по организиране на изложения, панаири и конгреси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейности по Обособена позиция 1: • Дизайн и изработка на 1 бр. щанд за участие в изложения - за нуждите на участието в международните и национални изложения се предвижда изготвяне на дизайн и оформление на щанд за участието в тях. • Организиране на участието (1 бр.) в Международна туристическа борса „Ваканция и Спа Експо”, гр. София, 2014 г. - Изпълнителят трябва да осигури: такса участие; транспорт за членовете на екипа на проекта (3 човека); нощувки и хранене (пълен пансион) за членовете на екипа на проекта (3 човека) в района на изложението; • Организиране на участието (1 бр.) в Международна туристическа борса „Културен туризъм” – Велико Търново, 2014 г. - Изпълнителят трябва да осигури: такса участие; транспорт за членовете на екипа на проекта (3 човека); нощувки и хранене (пълен пансион) за членовете на екипа на проекта (3 човека) в района на изложението; • Организиране и провеждане на участие (1бр.) във фестивал на устойчивия туризъм и здравословно хранене „Зелени дни“, гр.София, 2014 г. - Изпълнителят трябва да оси-гури: такса участие; транспорт за членовете на екипа на проекта (3 човека); нощувки и хранене (пълен пансион) за членовете на екипа на проекта (3 човека) в района на изложението; • Организиране и провеждане на участие (1бр) в международно туристическо изложе-ние „Планините на България – гостоприемство на четири сезона” – Смолян, 2014 г. - Изпълнителят трябва да осигури: такса участие; транспорт за членовете на екипа на проекта (3 човека); нощувки и хранене (пълен пансион) за членовете на екипа на проекта (3 човека) в района на изложението; • Организиране и провеждане на участие (1бр.) в международно изложение туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния, 2014 г. - Изпълнителят трябва да осигури: такса участие; транспорт за членовете на екипа на проекта (3 човека); нощувки и хранене (пълен пансион) за членовете на екипа на проекта (3 човека) в района на изложението; • Организиране и провеждане на участие (1бр.) в международно изложение – PHILOXENIA Солун, Гърция, 2014 г. - Изпълнителят трябва да осигури: такса учас-тие; транспорт за членовете на екипа на проекта (3 човека); нощувки и хранене (пълен пансион) за членовете на екипа на проекта (3 човека) в района на изложе-нието; • Организиране и провеждане на участие (1бр.) в международно изложение EMIТT - Истанбул, Турция в рамките на национални щандове на МИЕТ- Изпълнителят трябва да осигури: такса участие; транспорт за членовете на екипа на проекта (3 човека); нощувки и хранене (пълен пансион) за членовете на екипа на проекта (3 човека) в района на изложението. Дейности по Обособена позиция 2: „Организиране на събития - експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи“ • Организиране на експедиентски пътувания и посещения пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти. Организиране на експедиентски пътувания и посещения за заинтересованите страни – туроператори, автори на пътеводители, журналисти на територията на Средногорието, общините Мирково, Чавдар и Златица (2 бр.). Целта е заинтересованите страни да се запознаят от една страна с туристическите пакети, разработени/диверсифицирани по проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица” и причината за избора им (силните страни на пакетите) и от друга, да посетят на място дестинациите, включени в пакетите, избрани по проекта. Заинтересованите страни ще бъдат разделени на две групи (туроператори и автори на пътеводители и журналисти) като за всяка от тях ще бъде организиран отделен тур. Изпълнителят трябва да организира експедиентски турове за 2 групи по 2 дни (всяка група е предвидена да бъде от 25 човека), като за двата дни продължителност трябва да бъде осигурена по една нощувка на човек, режийни за участник и за двата дни и транспорт.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мирково, Чавдар и Златица; София; Велико Търново; Смолян; Букурещ, Румъния; Солун, Гърция; Истанбул, Турция

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 3.2. Документи за регистрация, както следва: 3.2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3.3. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Образец № 2; 3.4. Ценово предложение - Образец № 3; !!! Участник, предложил по-висока цена от прогнозната по съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие. 3.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 3.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 3.7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние. Участникът представя следните документи: 3.7.1. Информация за оборота от предоставяне на услуги, които са предмет на договора (организиране на събития) за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, които са предмет на договора (организиране на събития) за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), както следва: - За обособена позиция 1: 80 000 /осемдесет хиляди/ лева без ДДС; - За обособена позиция 2: 23 000 /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС; 3.8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация. Участникът представя следните документи: 3.8.1. Списък на основните договори с предмет организиране на събития, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки от описаните договори; Минимални изисквания (критерии за подбор): -За обособена позиция1:Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са предмет на договора (организиране на събития), през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. - За обособена позиция 2: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са предмет на договора (организиране на събития), през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. 3.9. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – свободна форма, придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите. Минимални изисквания (критерии за подбор):-За обособена позиция 1 и/или за обособена позиция 2: За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури минимум един експерт, който да има завършено висше образование минимум степен „бакалавър” с професионално направление „туризъм” и общ професионален опит от минимум три години в сферата на организиране на събития. Продължава в Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им тежест са: 1. Показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата – 70% (с максимален брой точки - 100 общо за всички подпоказатели включени в показателя ); 2. Показател, отразяващ относителната тежест на цената на офертата – 30% (с максимален брой точки 100). Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула: КОi = ПКi х 0.70 + ПЦi х 0.30, където: 1. КОi е комплексната оценка на i-ия участник, където: o ПКi е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата. ПКi=ПК1i + ПК2i, където: ПК1i е подпоказател, който оценява степента на съответствие на техническата оферта на участника с целите и очакваните резултати от Техническото задание на Възложителя - ПК1i се състои от един елемент - максимум 30 ПК2i е подпоказател за оценка на предложената от участника методология за изпълнение на поръчката - ПК2i се състои от три елемента - максимум 70 ПК2i=ПК2ai+ПК2bi+ ПК2ci, o Организация на изпълнението – ПК2ai - максимум 20 o План на изпълнението – ПК2bi - максимум 30 o Управление на риска – ПК2ci - максимум 20 където: ПК2ai е оценка на предложената от участника организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол; ПК2bi е оценка на предложения от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение; ПК2ci е оценка на предложените мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицираните от възложителя рискове. o ПЦi е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта. Максималната стойност на ПЦi е 100 точки и се изчислява по формулата: ПЦi = (Аmin/Аi) х 100, където: - Ai представлява общата цена в лева на съответната оферта, - Аmin представлява най-ниската предложена цена в лева от всички оферти. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/08/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

3.10. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 9;3.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 10; 3.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11; 3.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 3.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от участника или от упълномощено от него лице. Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3 спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представят документи по т. 3 спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. !!! Всеки участник може да подаде оферта само за едната обособена позиция или и за двете обособени позиции. !!! По всяка обособена позиция се сключва самостоятелен договор. Финансирането на поръчката е осигурено по проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Публичната покана и цялата документация за участие са достъпни на интернет адрес на Възложителя: http//www.mirkovo.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/07/2013