Версия за печат

BG-с. Борован

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борован, Община Борован, село Борован, Улица "Иван Вазов" № 1, За: Десислава Марковска, Веромир Спасов, Република България 3240, с. Борован, Тел.: 09147 9262, E-mail: ob_borovan@abv.bg, Факс: 09147 9200

Място/места за контакт: Община Борован

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovan.bg.

Адрес на профила на купувача: www.borovan.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на на поръчката е избор на изпълнител на една от дейностите предвидени за изпълнение по проект:"Служителите на ощина Борован-компетентни и мотивирани за по -добро обслужване на гражданите и бизнеса"- "Дейности за информация и публичност", която по проекта е Дейност №4.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 79952000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно проекта по тази дейност, Дейност №4, трябва да бъде извършено следното: 1.Организиране на начална конференция; 2.Организиране на заключителна пресконференция; 3.Изработване на два банера, с определени размери и цвят; 4.Изработване на сто броя брошури по проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1933 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Борован

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация на участника. 1. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние: 1.1.Участниците трябва да са реализирали за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011, 2012 г.) оборот от сходни дейности в размер не по-малко от 4 000 лв. (четири хиляди лева) без включено ДДС. По отношение на това изискване се представя информация за оборота от сходни дейности за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011, 2012) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с посочване на оборота за всяка година поотделно. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат: изпълнение на услуги по изработване на печатни/презентационни материали и/или организиране и провеждания на събития, кампании или обществени мероприятия. . 1.2.Документ, с който се доказва: Информация за оборота от сходни дейности за последните три години, съгласно Приложение № 10 от документацията за участие. 1.3.Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за минимален оборот от сходни дейности се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията и документите, с които се доказва изискването за оборота се представят съгласно условията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 2. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 2.1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил най-малко 1 (един) договор, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат изработване на печатни/презентационни материали и/или организиране и провеждания на събития, кампании или обществени мероприятия. Документи, с които се доказва: 1.Списък за изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата – Приложение № 11 2.Заверено от участника копие на: - препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице за контакт, период/срок на изпълнение, дейности по проекта и стойност. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 3. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката Участникът в процедурата, трябва да разполага със следният екип от експерти: 3.1.Експерт дизайн и предпечатна подготовка. Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен бакалавър Професионален опит: минимум 2 (две) години професионален опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка. 3.2.Експерт организиране на събития Квалификация: притежава университетска диплома, образователна степен бакалавър; Професионален опит: да има не по-малко от 2 (две) години опит в областта на организиране на събития. Документи, с които се доказва: Участникът трябва да представи обща справка–декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно Приложение №12. За всяко лице, включено в екипа, в офертата на участника трябва да е представена автобиография според приложение № 13 от документацията за участие. Освен автобиографии на експертите, участникът следва да приложи и следните документи, доказващи квалификацията, общия и специфичния професионалния опит на експертите: • копия от дипломи за завършено висше образование и документи за придобита допълнителна квалификация • копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански договори и/или референции, или еквивалентни документи за доказване на трудови/служебни/облигационни отношения.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка се определя на база следните показатели: 1. Предлагана цена (П1) - с тежест 30 % 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (П2) - с тежест 70 % Подробна информация относно показателите за оценка и начина за определяне на комплексната оценка е представена в документацията към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на Община Борован. При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените изисквания. Всеки един участник има право да представи само една оферта. Към офертата е необходимо да бъдат приложени и всички изискуеми от Възложителя документи, изредени в списък, попълнен, подписан и подпечатан от участника в свободен текст,подредени по описания в документацията ред, както следва: 1. Оферта по образец (Приложение № 1); 2. Декларация за приемане клаузите на договора – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника (Приложение № 4); 3. Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Удостоверението за актуално състояние се представя в оригинал или заверено от участника копие и следва да бъде издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на офертата; когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език. 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.4, и т.5, от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 5) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3, чл. 2а от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (Приложение № 6) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП– подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец (Приложение № 7). Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 7.Декларация за използване/не използване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите – съгласно образец (Приложение № 8); 8. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на такъв) – съгласно образец (Приложение № 9); Забележка: Когато се предвижда участие на подизпълнители, за тях трябва да представят документите по точки 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 13, 14.1 от настоящите указания. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица, като в офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното (заверено от участника) от представляващия дружеството. 9. Техническо предложение по образец – Приложение № 2; 10. Ценово предложение се подготвя по образец – Приложение № 3. Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. 11.Списък на изпълнени договори; 12.Справка -декларация за образованието и професионалния опит на експертите 13.Професионална автобиография; 14.Проект на договора. Всички заинтересовани лица могат да изтеглят Публичната покана от Портала за обществени поръчки на АОП. Настоящата документация е неразделна част към нея. Всички образци към документацията и цялата документация са на разположение на официалния сайт на община Борован: www.borovan.bg , направление „Търгове и конкурси”. Подадените оферти за участие в обществената поръчка ще бъдат отворени,разгледани и оценени на 26.07.2013г/петък/.в 11часа в сградата на община Борован

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/07/2013