Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев- директор дирекция ИИП, Иванка Димитрова-гл.юрисконсулт, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3540, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Строителен надзор по Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44- о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.» Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим Изпълнител, с професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за гарантиране законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Упражняване на непрекъснат Строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните, и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи; 2.Координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация; 3.Следи за спазването на изискванията за здр. и безопасни условия на труд; 4.Проверява съответствието и подписва количествените сметки представени от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя; 5.упражнява контрол на количествата на изпълнените по СМР на двата обекта; 6.осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба №3/2003г.; 5.Осигурява спазването на условията за безопасност на труда съобразно ЗЗБУТ, Наредба №2/22.03.2004 г.и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя; 8.осъществява контрол по опазване на ОС по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със ЗООС, ЗУО и наредбите към тях; 9.контролира съответствието на влаганите материали и продукти. 6.Осигурява предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 7.Подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи; 8.Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по тех. въпроси, които не променят техническите проекти; 9. Обсъжда с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след установяване на нарушението; 10.Изисква изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя в предвидените от закона случаи; 11.Подписва съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи съгласно чл.175 и сл. ЗУТ; 12.Внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в АК в необходимия обем; 13.Участва при съставянето на констативния акт по чл.176, ал.1 ЗУТ след завършване на СМР, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя; 14.Съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ; 15.Съдейства на Възложителя, след завършването на СМР и приключване на приемните изпитвания, да регистрира пред органа издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. 16.Изготвя технически паспорт на строежа съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; 17.Изготвя и представя Доклад за въвеждане в експлоатация - докладът се изготвя след подписване на констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ и се представя на органа издал Разрешението за строеж за получаване на Разрешение за ползване. Както и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи. 18.Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Страшимирово, община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за Икономическо и финансово състояние. 1 Оборот от услуги като консултант в областта на строителството, сходно с предмета на обществената поръчка (строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави), сумарно за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лв. без ДДС. Изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1.1 През последните 3 (три) години , считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да е изпълнил успешно договор/договори като консултант, упражняващ строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги (строителен надзор), при строителство, реконструкция, рехабилитация и/или ремонт на водопроводни мрежи, в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива. 1.2. Да има възможност да осигури техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, но не по-малко от: нивелир с лата и тринога – 1 бр.; 1.3. Да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. 1.4. Да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, включително за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ ръководен екип от специалисти, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, с необходимите квалификация и професионален опит. - Ръководител на екипа. Ръководителят на екипа да има опит в упражняването на строителен и инвеститорски надзор минимум 5/пет/ години и на ръководна позиция минимум 5/пет/ години.- ВиК инжинер, - Пътен инженер, - Инженер –Геодезист, - Пожарна и аварийна безопасност, - Специалист по контрол на качеството, - Координатор по безопасност и здраве, притежаващ съответното удостоверение. Специалистите от екипа да имат сключен договор с участника (трудов или граждански). Специалистите от екипа следва да имат опит в строителен и инвеститорски надзор минимум 5/пет/ години . 1.5. Да притежава Лиценз за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 от ЗУТ. 1.6. да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт например ISO 9001 или еквивалентни на тях документи, с област на приложение свързана с упражняване на независим строителен надзор , издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/07/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на Възложителя на адрес: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/07/2013