Версия за печат

BG-гр.Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, България 8800, гр.Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: plan.sliven@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на средства за наблюдение и комуникация, специализирано оборудване за 4 противопожарни депа и защитни средства за групи за гасене на горски пожари, по проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен”, , финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по Договор № 20/226/00319 от 19.04.2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44482000

Описание:

Устройства за защита от пожари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на оборудване за 4 противопожарни депа, защитни средства за групи за гасене на горски пожари и средства за наблюдение и комуникация на обща стойност 51 309,18 лв. без ДДС. Видовете и количествата на средствата за наблюдение и комуникация, специализираното оборудване за 4 противопожарни депа и защитните средства за групи за гасене на горски пожари са посочени в Техническо задание – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51309 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен - Общинска администрация

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2 и Приложение № 2.1 към него; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: Участникът представя следните документи: 7.1. Информация за общия оборота от дейността на участника, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 6. Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран общ оборот от дейността си за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 130 000 лева (сто и тридесет хиляди лева), без ДДС. 7.2. Заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите на фирмата за последните три финансови години (2010, 2011, 2012) или еквивалент съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрацията на участника, в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Прилагането на документите по т. 7.2 не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър. За ФЛ се представят официални документи във вид на заверени копия или оригинал, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години, оформени съгласно Закона за счетоводството. 8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 8.1. Списък на основните договори, с предмет доставки на ръчна противопожарна техника; защитни облекла и средства за лична защита, радиокомуникационно оборудване и/или ръчни средства за наблюдение за осъществяване на връзка/наблюдение в пресечени местности, изпълнени през последните три години, считано от датата на подавеане на офертата - Образец № 7, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания:Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са с предмет доставки на ръчна противопожарна техника; защитни облекла и средства за лична защита, радиокомуникационно оборудване и/или ръчни средства за наблюдение за осъществяване на връзка/наблюдение в пресечени местности, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 9. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 8; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 9; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 10; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - К1 – 50 точки; 2.Срок за изпълнение - К2 – 50 точки. Забележка: Предлаганият срок не може да бъде по-малък от 15 (петнадесет) календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 11, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция,телефон,факс,е-mail и предмета на поръчката.Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/07/2013