Версия за печат

BG-С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: арх.Надя Генова, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 0884 483076, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектантска услуга за изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: “Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово и с. Плодовитово, община Братя Даскалови ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000, 71311000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Проектантска услуга за изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: “Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово, с. Оризово и с. Плодовитово, община Братя Даскалови ”, в обем съгласно Техническо задание изготвено от Възложителя и приложено в докуметацията за участие и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.05.2001 г. Общата дължина на уличната мрежа, предмет на проектиране по настоящата поръчка общо за петте села от община Братя Даскалови е 5489,2 м. Обхватът на проекта е реконструкция и рехабилитация на съществуваща улична мрежа в населените места на територията на Община Братя Даскалови, като се предвижда изграждане на нови пътни конструкции /където е необходимо/, а там където има съществуващи трайни настилки, те да бъдат усилени с асфалтобетонни пътни настилки, за цитираните по-горе улици. Проектът не предвижда изграждане на нови или ремонт на съществуващи тротоари, към проектираните улици. В проекта да бъде предвидено изграждане на бордюри, а където има съществуващи, те да се подменат с нови. Проектното решение да бъде съобразено, както с действащия регулационен план, така също и със съществуващото положение на улиците и околното застрояване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в документацията за участие. Варианти на оферта не се допускат. При подписване на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Глава Осма “а“ от ЗОП. Ако участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато кандидатът предвижда използване на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всички изброени изисквания се прилагат и за подизпълнителите. Участниците в процедурата, следва да отговарят на следните минимални изисквания, относно тяхното икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация и да представят следната информация: Икономическо и финансово състояние: 1.Участникът трябва да има оборот от проектантска дейност за обекти сходни с предмета на поръчката за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността в размер на не по-малко от 90 000.00 /деветдесет хиляди/ лева без ДДС. Под проектантска дейност на обекти сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира: изготвяне на инвестиционни технически проекти, в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.05.2001 г. за изграждане /рехабилитация или реконструкция/ на пътна или улична мрежа, както и на техните елементите. Участника представя в офертата си -Справка за оборота от проектантска дейността на обекти сходни с предмета на поръчката за последните три приключили години (2010, 2011 и 2012 г.) - образец № 4, Отчет за приходите и разходите за ЕТ и юридически лица за всяка една от последните три приключили години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или ; За физическите лица или чуждестранни юридически лица илзаверено копие на годишна данъчна декларация или еквивалентен документ. 2.Участникът следва да има валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, отговаряща на категорията на строеж на обекта на поръчката с минимална застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004). Застрахователната полица за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, трябва да отговаря на строеж от II категория. Участника представя в офертата си -Копие на застраховка „Професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, валидна към датата на подаване на офертата; Декларация в свободен текст, че в случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-кратък от 30 дни след приключване изпълнението на договора. Изисквания за технически възможности и/или квалификация: 1.Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 3 договора, сходни с предмета на поръчката за последните 3 /три/ години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Под обекти сходни с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнени договори за изготвяне на инвестиционни проекти, в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, от 21.05.2001 г.) за изграждане, рехабилитация или реконструкция на пътна или улична мрежа. Участника представя в офертата си- Списък на изпълнените договори с предмет сходен с предмета на поръчката за последните 3 години – образец № 5; Заверени копия на препоръки / референции от предишни Възложители – минимум 3 референции /препоръки. Изискванията за изпълнение на поръчката продължават в раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО=ТПx50%+ФОx50%; КО (комплексна оценка), ТП (Технически показатели)- „Методология за изпълнение на поръчката”, включваща организация за изпълнение на услугата и график за изпълнение на поръчката – 50%, ФО (Финансова оценка) - предложена от участника цена без ДДС – 50% При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. Повече информация за показателите за оценка на офертите може да намерите на адрес: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Препоръките задължително следва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 1, т.1 от ЗОП, както и да имат всички реквизити на официална кореспонденция – изх. №, дата, печат и подпис на лице с представителна власт. 2. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката, проектантски екип, покриващ спецификата на поръчката, както следва: -Експерт „Пътно строителство” - образователна степен „магистър ”, инженер специалност „Пътно строителство” или еквивалент, професионален опит минимум 5 г, специфичен опит: участие в минимум три проекта с предмет сходен с предмета на поръчката. -Експерт „Геодезия“ - образователна степен „магистър”, инженер специалност „Геодезия” или еквивалент, професионален опит минимум 5 г, специфичен опит: участие в минимум три проекта с предмет сходен с предмета на поръчката. -Експерт „Организация и безопасност на движението” - образователна степен „магистър ”, инженер специалност „Пътно строителство” или еквивалент, професионален опит минимум 5 г, специфичен опит: участие в минимум три проекта с предмет сходен с предмета на поръчката. Участникът трябва да посочи за всяка от посочените позиции, отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип. Участниците представят в офертата си-професионални автобиографии по образец;документи удостоверяващи квалификацията, професионалния и специфичен опит/ копия на дипломи за завършено образование, референции, сертификати и др./;валидни удостоверения за необходимата квалификация и правоспособност, съгласно чл.229 и чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране – заверени копия; декларация - образец №16 от всеки един член на екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност 3. Участникът да притежава сертификат за лицензиран, специализиран софтуер за проектиране на обекти от транспортната инфраструктура и геодезия. Участникът прилага в офертата си-Заверено копие на сертификат за лицензиран, специализиран софтуер за проектиране на обекти от транспортната инфраструктура и геодезия; Офертите трябва да отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП. Представят в запечатан непрозрачен плик и трябва да отговарят на изискванията посочени в документацията за участие. Пълната документация, съдържаща подробно описаните изисквания и указания към участниците, във връзка с подготовката на офертата, както и образци на изискуемите документи, са достъпни на профила на купувача на Възложителя, на адрес: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha Офертите, изготвени съобразно изискванията се подават в срок до 24.07.2013 г. до 16.00 ч., в Център за услуги и информация на Община Братя Даскалови, находящ се във фоайето на сградата на Община Братя Даскалови, I етаж, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/07/2013