Версия за печат

BG-С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ЕЛЕНА НОНЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

С настоящата поръчка, Възложителят – Община Братя Даскалови, има за цел да избере изпълнител на дейности по осигуряване на информация и публичност при реализацията проект„Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Братя Даскалови, по схема за безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG161PO001/4.1-03/2010, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., по който Община Братя Даскалови е бенефициент.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000, 22000000, 22100000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За осигуряване на задължителните мерки по информация и публичност, са предвидени следните дейности: 1.Пресконференция -заключителна пресконференция (1бр.) 2.Изработване и монтиране на билборд (2 бр.) с размери: ширина 2,20м. и височина 1,50м. 3.Изработване и монтиране на информационни табели (2 бр.) с размери: ширина 2,20м. и височина 1,50м. 4.Изработване, отпечатване и доставка на листовки (300 бр.) с размер А4, пълноцветно, двустранно 5.Публикации в пресата (3 бр.) - изготвени и публикувани материали в местната и регионална преса

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да спазва точно обявените от Възложителя условия, както и реда по Глава 8“А“ от ЗОП. Ценовото и техническо предложение трябва да бъде попълнено на български език и оформено по приложения към документацията образец, чиито условия са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. Варианти не се допускат. Ценовото предложение представлява цена, предложена от Участника за изпълнение на поръчката, по критерии, заложени от Възложителя. При подписване на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Глава 8“А“ от ЗОП.Ако участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато кандидатът предвижда използване на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всички изброени изисквания се прилагат и за подизпълнителите. Участниците в процедурата, следва да отговарят на следните минимални изисквания, относно тяхното икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация и да представят следната информация: Икономическо и финансово състояние: 1.Оборот, сходен с предмета на поръчката за последните три години (2010,2011 и 2012) – минимум 6 800 лв. Технически възможности и квалификация: 1.Договори, сходни с предмета на поръчката за последните пет години (2008,2009,2010,2011 и 2012): -Минимум 1 договор за периода от последните 5 години, сходни с предмета на настоящата поръчка, доказващи опита на Участника в изпълнение на мерки и дейности по информация и публичност, осъществени с финансовата подкрепа на оперативни програми, финансирани със средства на Европейския съюз; Всеки от договорите да бъде придружен с референция за добро изпълнение. Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката (минимум 3 служители): Ръководител екип: Образование – висше - магистър в една от следните области: маркетинг, реклама, публична администрация, икономика или еквивалентна. Професионален опит – минимум 3 години на ръководна позиция; Изпълнителен състав (минимум двама служители): Лица, притежаващи образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ по хуманитарни или технически учебни дисциплини. Участникът представя в офертата си заверени копия от дипломи , професионални автобиографии, сертификати и всякакъв друг вид официални документи, удостоверяващи по безспорен начин образованието, квалификацията и професионалния опит на гореизброените категории служители на Участника. Забележка : Неизпълнение на което и да е от изискванията може да доведе до отстраняване на участник от процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

•Показател 1 – К1 - предложена цена – 40 % •Показател 2 – К2 - срок за организиране на пресконференция – 20 % •Показател 3 – К3 - срок за изработка, доставка и монтиране на информационни табели и билбордове - 20 % •Показател 4 – К4 - срок за изработка, отпечатване и доставка на информационни материали – листовки -10 % •Показател 5 – К5 - Срок за изготвяне и публикуване на материали в местната и регионална преса – 10 % К /комплексна оценка/ = К1+К2+К3+К4+К5. Комплексната оценка - максимална стойност 100%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП. Представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат минимум: а/удостоверение за актуално състояние или ЕИК – за българско ЮЛ, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а ако е ФЛ – копие на документ за самоличност; б/ Списък на документите, съдържащи се в офертата; в/Административни данни; г/Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП; д/Декларация за участието на подизпълнители; е/Декларация от подизпълнител; ж/Копие от годишния финансов отчет за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.; з/Справка за оборота за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.) или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; и/Списък на изпълнените договори за предоставяне на услуги сходни с предмета на настоящата поръчка, доказващи опита на Участника в изпълнение на мерки и дейности по информация и публичност, осъществени с финансовата подкрепа на оперативни програми, финансирани със средства на Европейския съюз през последните 5 години /2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г./ или от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си й/Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на предмета на поръчката; к/Техническо предложение; л/Ценова оферта; м/проект на договор. н/документ за регистрация по ДДС, а ако не е регистриран – декларация за липса на регистрация по ДДС; Пълната документация, съдържаща подробно описаните изисквания и указания към участниците, във връзка с подготовката на офертата, както и образци на изискуемите документи, са достъпни на профила на купувача на Възложителя, на адрес: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha Офертите, изготвени съобразно изискванията се подават в обявения срок, в Деловодството на Община Братя Даскалови, находящ се във фоайето на сградата на Община Братя Даскалови, I етаж, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/07/2013