Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Красна поляна" - СО, Освобождение № 25, За: инж. Людмил Йончев, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217213, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Район "Красна поляна"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по поддържане на парковете "Св. Св. Петър и Павел" и парк "Лебеда" на територията на район "Красна поляна"-СО. Осъществява се по възлагане на дейности (единични манипулации) за поддържане на тревни площи, растителност, цветя, алеи и други паркови елементи на обекти от зелената система на територията на район "Красна поляна"- Столична община.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

77300000, 77311000

Описание:

Услуги по озеленяване
Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на видовете дейности по поддръжка е посочено в манипулационните планове приложени в документацията за участие. www.krasnapoliana.com

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на район "Красна поляна"-СО

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние по чл.50, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП : Общо за последните 3 години (2010, 2011 и 2012) участникът да е реализирал оборот от подобни дейности (поддържане на паркове, градини и зелени площи), не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ лева. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците по чл.51, ал.1, т.1, 4, 6, 7 и 9 от ЗОП: 2.2.1. През последните 3 /три/ години (2010, 2011 и 2012), участникът да е изпълнил най-малко 3 /три/ броя договори с предмет, сходен на предмета на настоящата процедура (поддържане на паркове, градини, зелени площи), за които да притежава и референции. Участникът да разполага с ръководен и технически персонал притежаващ опит по специалността минимум 3 години и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката - минимум един квалифициран специалист /инж. озеленител или ландшафтен архитект/.2.2.3. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: Моторни косачки с дву - или четири - тактов двигател, задвижвани на колела - 3 броя; Моторна резачка - 2 бр.; Дробилна машина - 1 бр; Товарно МПС камион до 3,5т. – 1бр.; Автовишка - 1 бр.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниско ценово предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На електронната страница на район "Красна поляна"- www.krasnapoliana.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/07/2013