Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинско предприятие Летен театър, фестивали и концерти, пл. Тройката, 1 Южен вход ет.2, За: Димитър Маджаров, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 844274, E-mail: letenteatar_bs@abv.bg

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.letenteatar.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на нощувки и храна на участниците в Международен фолклорен фестивал – 2013 г. в гр. Бургас по четири обособени позиции: 1. Хотелско настаняване от 19.08 до 23.08.13 г. за 140 души. 2. Хотелско настаняване от 19.08 до 23.08.13 г. за 190 души. 3. Хотелско настаняване от 19.08 до 23.08.13 г. за 90 души. 4. Осигуряване на храна за участниците – 140 души. 5. Осигуряване на храна за участниците – 190 души. 6.Осигуряване на храна за участниците – 90 души

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55000000

Описание:

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Срокът на изпълнение по обособена Позиция 1, 2 и 3– хотелско настаняване е от 19.08. до 23.08.13 год. включително ( пет нощувки) 2. По обособена Позиция 4, 5 и 6 – осигуряване на храна за участниците от 19.08. до 23.08.13 год. включително ( по 3 пъти хранене на ден) 3. Финансова рамка по обособена позиция 1, 2 и 3– хотелско настаняване 30 500 лв. с ДДС. 4. Финансова рамка по обособена позиция 4, 5 и 6 – осигуряване на храна за участниците – 26 500 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Технически условия: 1. Обществената поръчка ще се осъществява по план сметка, по определената културна програма на ОП „Летен театър, фестивали и концерти” 2. Изпълнителят по обособена позиция 1, 2 и 3 следва да предложи хотелски стаи със санитарен възел и топла вода в град Бургас. Изпълнителят по обособена позиция 4, 5 и 6 следва да предложи храна, включваща: закуска, обяд и вечеря в град Бургас. Кандидатът да предложи примерно меню за престоя от 19.08 до 23.08.13 год. включително, което да включва: Сутрешна закуска от 8:30 – 9:30 ч.: Закуска компле Сандвичи Тестени изделия Напитки Обяд от 12:30 – 14:30 ч. : Супа ( 250 гр.) Основно ястие с месо ( свинско, телешко, агнешко, птиче, риба) ( 300 гр.) Хляб ( по 2 филийки) Десерт ( 200 гр.) Забележка: На групите от Турция и Египет се предлагат ястия с риба, телешко, агнешко или птиче месо Вечеря от 18:30 – 23:30 ч. Основно ястие ( скара с гарнитура, готвено) ( 300 гр.) Хляб ( по 2 филийки) Десерт ( 200 гр.) ІІ. Други изисквания на възложителя: 1. Кандидатът да притежава регистрация на обектите от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка. Представя се заверено копие от регистрацията за извършване на дейностите. Участникът следва да представи четливи и заверени копия на валидни Удостоверение за регистрация за търговия с храни, обхващащи всички групи храни, съгласно разпоредбите на Закона за храните. 2. Не се допуска предлагане на храна, приготвена от предния ден. 3. Участникът трябва да гарантира добър търговски вид на предлаганата храна . 4. Участникът трябва да гарантира пълна подмяна на приготвената храна, с отколнение в качеството. 5. Качеството и количеството на извършените услуги се установява от представители на Възложителя, съвместно с Изпълнителя. 6. За установяване на извършените услуги се съставят двустранни протоколи за извършените такива. 7. Участникът следва да декларира, да представи за позиции 4, 5 и 6 списък на персонала, който ще работи по изпълнение на обществената поръчка, с посочени квалификации и професионален опит. ІІI. Изисквания към ценовите предложения на кандидатите: 1. Да се предоставят ценови предложения за хотелско настаняване в двойни и тройни стаи, и хранене на участниците за един храноден, с включено ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Плащане: 1. Плащане за хотелско настаняване – 30 % авансово плащане. 2. Плащане за осигуряване на храна за участниците - 30 % авансово плащане.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/07/2013