BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Приготвяне на храна за лицата, ползващи социални услуги” . Дейността на услугата предвижда да се приготвя топла храна за лицата ползващи социални услуги. Доставката на приготвената храна в диапазон от 25км. от гр.Белослав е за сметка на Възложителя и се извършва с транспорт на същия. При по-голяма отдалеченост от гр.Белослав транспорта е за сметка на участника. Участниците следва да предложат цена за: 1. Една порция готова храна, включваща: супа, две основни ястия (едното, от които местно), десерт и хляб 2. Пакет суха храна. Приготвяната храна за нуждите на лицата ползващи социални услуги на територията на гр.Белослав и съставните села: Езерово, Страшимирово и Разделна, трябва да бъде здравословна, качествена и разнообразна. Изпълнителят трябва да гарантира правилно съхранение на хранителните продукти. Заявката за броя на лицата, за които ще се извършва услугата се дава на Изпълнителя ден преди приготвяне на храната. Изпълнителят трябва да вземе предвид необходимостта от диетично хранене на лицата, ако такава е отразена в медицинската документация. При изпълнението на стандартите и критериите за хранене е необходимо да се спазват разпоредбите на Закона за храните, който има за цел да гарантира спазването на нормативните изисквания за производство на храни с оглед защита на здравето и интересите на лицата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55321000

Описание:

Услуги по приготвяне на храни за консумация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Договорът ще се сключи за срок от 1 година. Услугата ползват около 40 до 50 човека месечно, в зависимост от броя на лицата, желаещи да ползват услугата. Топла храна ще се приготвя в работни дни, а суха в останалите дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Да имат опит в извършване на подобни доставки. Да са изпълнили не по-малко от 3 договора за приготвяне или доставка на готова храна за последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружени от препоръки за добро изпълнение. 2. Участниците да разполагат с база и техническо оборудване, отговарящи на хигиенните изисквания за производство и съхранение на стоките, съгласно нормативните изисквания. 3. Всеки участник да има разработена и внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, което се доказва с валиден сертификат, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. 4. Участниците трябва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката – минимум 1 главен готвач.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) цена на приготвената храна– 80 т.; в) срок на отложено плащане – 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Към всяка оферта (Приложение № 1) следва да бъдат приложени следните документи: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Ценово предложение (Приложение № 2); 4. Списък на основните договори за приготвяне или доставка на готова храна, изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. 5. Декларация за наличие на база и техническо оборудване, отговарящи на хигиенните изисквания за производство и съхранение на стоките, съгласно нормативните изисквания. Декларацията трябва да бъде придружена от съответните удостоверения от „Българска Агенцията по безопасност на храните” при МЗХ, копия от документи за собственост или договор за наем. 6.Заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация за внедрена HACCP система за управление на безопасността на храните. 7. Списък-декларация на персонала, включително и на лицата отговарящи за качеството, наети по трудов или граждански договор. Да се представят документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата. Допълнителна информация и образци на докувенти могат се получат в профила на купувача на адрес: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/07/2013