Версия за печат

BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Илиана Захариева, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: iliana_z87@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС” Подробна информация за вида и количеството на лекарствените продукти и санитарно-хигиенните материали e посоченa в Техническoто задание за обществената поръчка – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000

Описание:

Разни медикаменти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробна информация за вида и количеството на лекарствените продукти и санитарно-хигиенните материали e посоченa в Техническoто задание за обществената поръчка – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да притежават аптека/и на територията на гр. Сливен.Участниците са длъжни да предоставят на Възложителя лекарствени средства, разрешени от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Участниците са длъжни да предоставят на Възложителя лекарствени продукти, чиито опаковки и листовки са в съответствие с издаденото разрешение за употреба при условията и реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Участниците са длъжни да предоставят на Възложителя лекарствени продукти само от производители, вносители или търговци на едро, получили разрешение за извършване на тази дейност по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Участниците са длъжни да блокират и да изтеглят лекарствените продукти предоставени на Възложителя показали несъответствие с изискванията за качество, безопастност и ефикастност по реда, определен в наредба по чл. 274, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Лекарствените продукти, предназначени за лечение на хора следва да се предлагат за употреба в окончателна опаковка.Окончателнитата опаковка на лекарствените продукти се състои от първична и/или вторична опокавка и листовка. По възможност за лекарствени продукти, които се изписват в съвсем малки количества да се предоставят в първична опаковка (1 ампула, 1 флакон, 1 блистер и т.н).Опаковките на лекарствените продукти да бъдат с ненарушена цялост.Данните и листовките да бъдат на български език.Срокът на годност на всеки лекарствен продукт да е ясно четлив.Да се посочи в дни, месеци най- малкия срок на годност на лекарствените продукти. За лекарствени продукти , чийто срок на годност изтича за време по – малко от 1 (един) месец доставчика задължително се консултира за времето на приложение преди да го предостави.Предоставените лекарствени продукти за спешните шкафове следва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 6 (шест) месеца от датата на продажба.Във всяка фактура задължително се вписват серия, срок на годност и номерата на разрешителните за употреба.Закупуването на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали ще се извършва от аптеката/ите на участника определен за изпълнител. Участникът определен за изпълнител е длъжен да поддържа в наличност лекарствените продукти посочени в Техническото задание за обществената поръчка – Приложение № 1. При липса на лекарствен продукт участникът определен за изпълнител следва да го достави в аптеката във възможно най-кратък срок, но не повече от 24 часа. Лекарствен продукт посочен в Техническото задание за обществената поръчка – Приложение № 1 може да бъде заменен с друг аналогичен при спирането на производството му и/или при непредвидени обстоятелства, обосновани документално.Предложените цени от участника определен за изпълнител на лекарствените продукти посочени в Техническото задание – Приложение № 1 няма да бъдат променяни до края на срока на договора. При доказана необходимост от закупуване на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали, които не са включени в Техническото задание единичните цени на същите ще се определят с допълнително споразумение и ще останат непроменени до края на договора.Количествата и видовете на лекарствените продукти и санитарно – хигиенните материали са ориентировъчни. Според нуждите на Възложителя могат да бъдат закупени по-малко или повече количества и/или да не бъдат закупени някои видове. В офертата си участника представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението Образец № 1; Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":2.Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец, еквивалентен документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката Образец № 2;4.Ценово предложение Образец № 3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до „д” и ал.5,т.1 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №4 в съответствие с чл.47,ал.4 от ЗОП;6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията (Образец №5) в съответствие с чл.47,ал.6 от ЗОП;7.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива)–Образец №6;8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Образец №7;9.Заверено копие на Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, по чл.228, ал.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;10.Заверено от участника копие на лиценз за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл.3,ал.2,т.2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;11.Декларация свободна форма, че участникът има валиден договор с НЗОК;12.Декларация свободна форма, че участникът има аптека/и на територията на гр. Сливен;13.Пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай че няма/т представителни функции;14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие,спазвайки чл.56,ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие,спазвайки чл.56,ал.3,т.1,т.2,т.3 от ЗОП.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция,телефон,факс,е-mail и предмета на поръчката.Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Артикулите:Медицински маски-1200 броя и Гумени ръкавици за еднократна употреба-1200 броя ще бъдат заплатени със средства по Проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” финансиран по оперативна програма РЧР 2007-2013.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/07/2013