BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Таня Чалъкова - ръководител проект, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org..

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация във връзка с повишаване на обществената осведоменост по отношение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците регион Панагюрище”, който ще се изпълнява по приоритетна ос: 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по процедура с референтен № ВС161РО005/10/2.10/07/22 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341100

Описание:

Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Проектът предвижда инсталиране на 1 билборд в района на строителната площадка. Билбордът ще съдържа всички задължителни елементи и информация съгласно Насоките за информация и публичност. На билборда задължително трябва да бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет и следната текстова и визуална информация: • наименованието на проекта; • флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, “Кохезионен фонд” – тази информация трябва да заема минимум 25% от площта на билборда; • логото и слоганът на ОПОС; • логото на НСРР; • общата стойност на проекта, представена в български лева; • информация за размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; • начална и крайна дата на изпълнение на проекта; • герба на Община Панагюрище и община Стрелча; • стойността на съфинансирането, осигурено от Възложителя. 2.Предвижда се изработване и инсталиране на 1 брой постоянна обяснителна табела, която ще бъде поставена след приключване на СМР и демонтиране на билборда. Табелата следва да бъде с размери 70 х 50 см и да съдържа всички задължителни елементи и информация съгласно Насоките за информация и публичност. 3.Организиране на 2 публични събития: 2 пресконференции за представяне на проекта в Община Панагюрище и Община Стрелча. 4.5.4. Официални церемонии – 2 бр.: ­ за откриване на строителната площадка (първа копка); ­ официално откриване на обекта; 5.Публикуване на информация за проекта в интернет страниците на Община Панагюрище и Община Стрелча. 6.Печатни информационни материали, както следва: - брошури - 100 броя; - дипляни - 100 броя; 7.Отпечатване на допълнителни рекламни печатни материали: –брошури вид 1- 200 броя; - брошури вид 2 – 150 броя популяризиращи проекта 8.Изработка, доставка и поставяне на информационни стикери и поставянето им на инсталираното оборудване - 100 броя 9. Изпълнителят следва да консултира Възложителя и да му съдейства при изпълнение на задълженията му по осигуряване на информация и публичност на проекта, включително по отношение на работата с представителите на средствата за масово осведомяване, както и да оказва съдействие при подготовката на съобщенията до медиите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя, посочено в документацията, публикувана в профила на купувача. Минимални изисквания за икономически, финансови и технически възможности, на които трябва да отговарят участниците: - Участникът трябва да е реализирал общ минимален оборот от дейността за последните 3 приключени финансови години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 14 000 (четиринадесет хиляди) лв. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. - За последните 3 финансови години (2010, 2011 и 2012), участникът трябва да е реализирал не по-малко от 4 800 лв. оборот от договори, сходни с предмета на поръчката. Под договори сходни с предмета на поръчката се разбира: отразяване на събития, отнасящи се до повишаване на информираността за европейски програми, кампании по Оперативни програми и/или проекти, финансирани от фондовете на ЕС; разработка и/или изпълнение на Комуникационни планове по Оперативните програми. В случай, че участникът е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло. (доказват се с копия от договори и/или препоръки за добро изпълнение към тях от възложители) Изискването се доказва с копия от финансовите отчети на участника/участниците в обединението и справки за обороти от конкретно изпълнени договори с посочен период на изпълнение, предмет на договора, възложител и стойност на договора, придружена от препоръки за добро изпълнение. За участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи в превод, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Съгласно публикуваните на сайта на община Панагюрище указания и образци за изготвяне на офертата, неразделна част от документацията за възлагане на настоящата поръчка. ГАРАНЦИИ: При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Панагюрище в Банка ....................., IBAN: ............, BIC: .............или се заплаща в касата на Община Панагюрище – гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” N 13, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий „Качество на техническото предложение” (Т)- максимална стойност 60 т. Критерий „Ценово предложение” (Ц)-максимална стойност 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от поканата са публикуваната на сайта на община Панагюрище документация за процедура с предмет: Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация във връзка с повишаване на обществената осведоменост по отношение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците регион Панагюрище”, който ще се изпълнява по приоритетна ос: 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по процедура с референтен № ВС161РО005/10/2.10/07/22 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците”. Адрес: www.panagyurishte.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2013