BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл. "20-ти април" № 13, За: Храбър Натов - ръководител проект, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org..

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация във връзка с повишаване на обществената осведоменост по отношение на проект „Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във В и К сектор за град Панагюрище община Панагюрище”, който ще се изпълнява по приоритетна ос: 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по процедура с референтен № ВС161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341100

Описание:

Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Изработване на 500 (петстотин) броя брошури, с информация за проекта, с размер не по-малки от А5. 2.Изработване и поставяне на 2 (два) броя информационни билборда по време на изпълнението на проекта, които след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни информационни табели съобразно изискванията произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006. при стартиране на проекта на работните площадки в гр. Панагюрище и на ПСОВ.На всеки билборд задължително трябва да бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет и следната текстова и визуална информация: • наименованието на проекта; • флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, “Кохезионен фонд” – тази информация трябва да заема минимум 25% от площта на билборда; • логото и слоганът на ОПОС; • логото на НСРР; • общата стойност на проекта, представена в български лева; • информация за размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; • начална и крайна дата на изпълнение на проекта; • герба на Община Панагюрище; • стойността на съфинансирането, осигурено от Възложителя. 3.Изработване и поставяне на 2 (два) броя постоянни обяснителни табели на видно място на обектите по проекта, достъпни за широката общественост, които ще бъдат монтирани до 1 седмица след отстраняването на билбордовете.Табелата трябва да съдържа същите основни елементи, които са указани по-горе за билбордовете. 4.Изработване и поставяне на 3 (три) броя информационни табели с размери 70 х 50 см. на видно място на обектите по проекта, достъпни за широката общественост, които ще бъдат монтирани до 1 месец след сключване на договора в подходящи помещения в сградата на община Панагюрище информиращи широката общественост за приноса на ЕС. 5.Провеждане на 2 (две) информационни публични събития – едно в началото и едно след приключването на проекта с цел популяризиране на дейностите, напредъка и резултатите. 6. Провеждане на 3 (три) официални церемонии – при първа копка, при официалното откриване на обекта и по време на изпълнението за напредъка по проекта. 7.Изработване на 7 (седем) информационни стикери и поставянето им на инсталираното оборудване на ПСОВ, разпределени съгласно спецификацията на машинното оборудване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17920 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя, посочено в документацията, публикувана в профила на купувача. Минимални изисквания за икономически, финансови и технически възможности, на които трябва да отговарят участниците: - Участникът трябва да е реализирал общ минимален оборот от дейността за последните 3 приключени финансови години (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лв. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. - За последните 3 финансови години (2010, 2011 и 2012), участникът трябва да е реализирал не по-малко от 17 000 лв. оборот от договори, сходни с предмета на поръчката. Под договори сходни с предмета на поръчката се разбира: отразяване на събития, отнасящи се до повишаване на информираността за европейски програми, кампании по Оперативни програми и/или проекти, финансирани от фондовете на ЕС; разработка и/или изпълнение на Комуникационни планове по Оперативните програми. В случай, че участникът е обединение, изискването се отнася за обединението като цяло. (доказват се с копия от договори и/или препоръки за добро изпълнение към тях от възложители) Финансовите резултати се доказват с копия от финансовите отчети на участника/участниците в обединението и справки за обороти от конкретно изпълнени договори с посочен период на изпълнение, предмет на договора, възложител и стойност на договора. За участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи в превод, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. - Да разполага с екип от най-малко 3 експерти (собствени или наети на граждански договор), които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с подходящо образование и опит за изпълнението на поръчката-съгл. изискванията на техническата спецификация. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Съгласно публикуваните на сайта на община Панагюрище указания и образци за изготвяне на офертата, неразделна част от документацията за възлагане на настоящата поръчка. ГАРАНЦИИ: При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Панагюрище в Банка ....................., IBAN: ............, BIC: .............или се заплаща в касата на Община Панагюрище – гр. Панагюрище, пл. „20-ти април” N 13, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий „Качество на техническото предложение” (Т)- максимална стойност 60 т. Критерий „Ценово предложение” (Ц)-максимална стойност 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от поканата са публикуваната на сайта на община Панагюрище документация за процедура с предмет: Избор на изпълнител за извършване на публичност и визуализация във връзка с повишаване на обществената осведоменост по отношение на проект „Интегриран инвестиционен проект във В и К сектор за град Панагюрище община Панагюрище”, който ще се изпълнява по приоритетна ос: 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) по процедура с референтен № ВG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” Адрес: www.panagyurishte.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/07/2013