BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (НССЗ), УЛ."ШОСЕ БАНКЯ" № 7, За: ТЕОДОРА КРЪСТЕВА, Р БЪЛГАРИЯ 1331, СОФИЯ, Тел.: 02 8100988, E-mail: office@naas.government.bg

Място/места за контакт: ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НССЗ-ДЕЛОВОДСТВО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naas.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naas.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на изнесени обучения по ОПАК – общо 3 обучения: 1. По ключови компетенции - презентационни (модераторски) и комуникационни умения, екипна ефективност за 68 участника за 4 дни – 1 брой и 2. По MS Excel и МS PowerPoint за 34 участника за 4 дни – 2 броя по проект "Повишаване на професионалната компетентност и ефикасното изпълнение на задълженията на служителите в НССЗ" по договор № ЦА 12-22-21 от 19.06.2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 80500000, 80520000, 80522000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение
Техническа база за обучение
Семинари за обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране и провеждане на обучение по ключови компетенции на тема „Презентационни (модераторски) и комуникационни умения. Екипна ефективност“, съгласно техническото задание на поръчката - 4 дни (3 нощувки), мин. 24 учебни часа; Брой обучаеми лица – 68 (шестдесет и осем); Разработване на обучителна програма; Разработване и осигуряване на обучителни материали за обучаемите - PVC папка, програма, CD с презентации и обучителни материали, химикалка, тетрадка - широки редове А4 формат или до 30 стр. А4 формат подвързани, до 30 стр. копия на презентационни и информационни материали, материали за интерактивно обучение; Осигуряване на лектори – минимум 2 квалифицирани лица с опит; Осигуряване на зали и технически средства за обучение – (преносим) компютър, мултимедия, екран, дъска за писане, други обучителни средства/техника при необходимост, осигуряване на минимум 2 зали – едната с капацитет за минимум 70 души, а другата с капацитет за минимум 35 души, със седящи места за обучаемите и възможности за водене на записки; осигуряване на нощувки със закуски на участниците, кетъринг за 4-те дни на обучението (3 в., 4 об. и мин 6 каф.п.), транспорт в двете посоки (от местоживеенето до мястото на обучение и обратно). Транспортът следва да е преобладаващо автомобилен , организиран специално за нуждите на обучението (по изключение е допустимо и друго съгласувано между страните). Транспортът следва да се предвиди от всеки териториален офис (от всеки областен град в 27-те области на Р.България) на НССЗ до мястото на провеждане на обучението. Броят участници е средно по двама от офис. Издаване на сертификати/удостоверения. Всички допълнителни разходи, свързани с организиране и провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя. Място на провеждане на обучението – Централна България - ще се определи след съгласуване между НССЗ и Изпълнителя (предполагаем регион Южен централен, Северозападен, Югоизточен). Организиране и провеждане на обучение на тема „Умения за ефективна работа с MS Excel и МS PowerPoint“, съгласно техническото задание на поръчката - 2 броя Включва 2 обучения всяко от които със следните изисквания - по 4 дни (3 нощувки), мин. 24 учебни часа; Брой обучаеми лица – 34 (тридесет и четири); Разработване на обучителна програма; Разработване и осигуряване на обучителни материали за обучаемите - PVC папка, програма, CD с презентации и обучителни материали, химикалка, тетрадка - широки редове А4 формат или до 30 стр. А4 формат подвързани, до 30 стр. копия на презентационни и информационни материали, материали за интерактивно обучение; Осигуряване на лектори – минимум 1 квалифицирано лице с опит; Осигуряване на зали и технически средства за обучение – (преносим) компютър, мултимедия, екран, дъска за писане, други обучителни средства/техника при необходимост, осигуряване на зала – за минимум 35 човека, със седящи места и възможности за водене на записки; осигуряване на компютър за всеки обучаем; осигуряване на нощувки със закуски на участниците и лекторите, кетъринг за 4-те дни на обучението (3 в., 4 об. и мин 6 каф.п.), транспорт в двете посоки (от местоживеенето до мястото на обучение и обратно). Транспортът следва да е преобладаващо автомобилен, организиран специално за нуждите на обучението (по изключение е допустимо и друго съгласувано между страните). Издаване на сертификати/удостоверения. Всички допълнителни разходи, свързани с организиране и провеждане на обучението са за сметка на Изпълнителя Място на провеждане на обучението – ще се определи след съгласуване между НССЗ и Изпълнителя на база на региона от който са участниците от целевите групи (предполагаем регион Югоизточен, Североизточен за едното и Северозападен, Южен централен или Югоизточен за другото) Следва е да се наблегне на интерактивните подходи при обученията, предполагащи повече практическа работа на участниците. Следва да бъде обръщано и индивидуално внимание на обучаемите по време на обученията и поставените задачи да бъдат съобразявани и индивидуалните

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р БЪЛГАРИЯ

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Уч. може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ, включ. техни обединения, които отговарят на изискванията, обявени от Възложителя в публичната покана,заповедта и прилож. към нея. 1.Копие от док. за регистрация или ЕИК ако уч.еФЛ-копие от док.за самоличност.При обединения-док.подписан от лицата в обединението. 2. За уч. да не са налице обстоятелствата в чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. Доказва се с попълване и представяне на декларации по образец. 3. Участн. трябва да е реализирал мин. оборот от предоставяне на услуги с предмет подобен на предмета на поръчката за послед. 3 финан. год. (2010, 2011 и 2012 г.), в завис. от датата, на която уч. е учреден или е започнал дейността си,в размер на мин. 50 000 лв без ДДС. 4. Уч. през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.)да има изпълнен минимум 1 договор за услуги, сходни с предмета на поръчката като под услуги, сходни с предмета се счита оборот от услуги по организиране /цялостна логистика/ и провеждане на групови изнесени обучения 4.1. Към тях се прилагат препоръки/референции за добро изпълнение на основните договори за предоставяне на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчката, от предишни възложители като посочват вида на предмета на договора и описание на основните дейности, изпълнени по договора, стойността и периода на изпълнение на ангажиментите, както и дали те са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 5. Участникът трябва да разполага с екип, който включва най-малко следните експерти: 5.1. Лектори 1 и 2 “Презентационни (модераторски) и комуникационни умения. Екипна ефективност”, всеки от които да отговаря на следните изисквания: Да има завършено висше -мин. бакалавър; Да притежава квалификация в сферата на обученията - Диплома за завършено висше образование - педагогическа специалност, психологическа специалност или еквивалентна или придобита допълнителна квалификация за обучителни/педагогически умения; Да притежава практически опит в разработване на учебни програми и провеждане на обучения за възрастни - минимум 3 години и да има добра практика при провеждането на обучения по теми, сходни с темата на Обучение 1 (Презентационни (модераторски) и комуникационни умения. Екипна ефективност). 5.2. Лектор 3 “Умения за ефективна работа с MS Excel и МS PowerPoint “: Да има завършено висше образование мин. степен бакалавър; Да притежава квалификация в сферата на информационните технологии - Диплома за завършено висше образование - специалност информационни технологии или еквивалентна или придобита допълнителна квалификация по информационни технологии, Да притежава практически опит в разработване на учебни програми и провеждане на обучения за възрастни по информационни технологии - минимум 3 години и да има добра практика при провеждането на обучения по теми, сходни с темата на обучение 2 и 3 (Умения за ефективна работа с MS Excel и МS PowerPoint). 5.4. Към списъка на експертите се представят и следните документи за всеки един експерт, предвиден за изпълнение на поръчката, за доказване на образованието и специфичния опит: професионална автобиография (по образец); заверени копия от документи (дипломи или удостоверения или сертификати, за доказване на изискването по т 5.1. и т.5.2.; и референции от работодатели/възложители или други документи по преценка на участника, за доказване на изискването по т.5.1. и т.5.2.) и декларация за ангажираност от ключовите експерти (по образец). Срок за изпълнение на поръчката – Дейностите по договора стартират непосредствено след сключ. на договора с избрания Изпълнител. Периодът на изпълнение на дейностите по настоящата поръчка са обвързани със срока за изпълнение на проекта в цялост. Макс. срок за приключ. на работата и предаване на продуктите, предмет на договора е не по-късно от 19.06.2014 г. (краен срок и за изпълнение на дейностите по проекта). Индикативните срокове за провеждане на обученията са - Обучение 1 периода 24 юли - 05 август 2013 г.; Обучение 2 и 3 - периода 23 август - 05 септември 2013 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Изисквания за представяне на офертите: 1.1. Уч. може да представи само една оферта. 1.2. Оферти представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан или в скъсан плик, не се приемат и се връщат на уч. 1.3. Офертите трябва да бъдат получени в НССЗ, гр. София, ул. “Шосе Банкя” № 7, деловодство, представени (изпратени) от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска (куриерска) пратка с обратна разписка, до 17.00 часа на 12.07.2013 година. 1.4. Срокът на вал.ност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 1.5. При приемане на офертите се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването. 1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по–нататъшното участие на участника. 1.7. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалните документи, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: "Допълнение / промяна към оферта с вх. №…/…". 1.8. Когато участникът в процедура представи документи, които са изискуеми от Възложителя и са издадени на чужд език, същите следва да се представят и превод на български език. 1.9. Когато длъжностните лица установят липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор на участниците или с други изисквания на възложителя, същите отстраняват съответния участник. 2. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Налице е някое от обстоятелствата посочени в чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП. 2.2. Не са представени всички изискуеми документи. 2.3. Уч. не отговаря на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката. 2.4. Уч. е предложил в офертата си цена за изпълнение на поръчка по-висока от прогнозната стойност на поръчката. 2.5. За уч. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието с обявените от възложителя критерии за подбор. 3. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Оферта – по образец; 1.2. Зав. копие на ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, документ за самоличност; 1.3. Декл. по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; 1.4. Информация за реал. оборот от предоставяне на услуги с предмет подобен на предмета на поръчката за 2010, 2011 и 2012 г.; 1.5. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, 2010, 2011 и 2012 г.; 1.6. Препоръки/реф. за добро изпълн. на основните договори за предоставяне на услуги с предмет подобен на предмета на поръчката от предишни възложители. 1.7. Списък на ключови експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката; 1.8. Проф. Автобиографии и документи, удостоверяващи образ. и спец. опит на ключови експерти (заверени копия от дипломи, удостоверения, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи); 1.9. Декл. за ангажираност от ключ. Експерти; 1.10. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП Неразделна част от Публичната покана са техническото задание и утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата на НССЗ - www.naas.government.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/07/2013