Версия за печат

BG-Якимово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якимово, ул."Европа"№8, За: инж.Иван Пасков, Република България 3640, Якимово, Тел.: 09742 9902, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9900

Място/места за контакт: директор дирекция "СИР и ТСУ"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.iakimovo.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СРР включват :почистване от кал и земни маси на съществуващата асфалтобетонова настилка ; фрезоване (отстраняване на площи с разрушена настилка и такива с масови мрежовидни пукнатини ; почистване и ръсене с битумна емулсия ; машинно полагане на асфалтобетоновата настилка с плътна асфалтова смес и средна дебелина 4 см , деб. 5 см, или деб. 6 см

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Фрезоването на участъците ще се извършва с механизирана резачка , снабдена с предпазител на диска. Повърхността на настилката ще се почиства със сгъстен въздух от технически изправен компресор. Повърхността на дупките ,преди асфалтиране, ще се обработи с битумна емулсия . Полагането и уплътняването на асфалтобетона ще се извърши от механизирано звено и квалифицирани работници. Прогнозна стойност - 58 127 лв.с включен ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58127 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Якимово

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Законосъобразно започване на СРР на обекта; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнение на СРР на обекта ; контрол по спазване на ЗЗБУТ; опазване на околната среда по време на изпълнение на СРР на обекта; качество на влаганите строителни материали и съответствието им с нормите за безопасност .Строителят трябва да притежава застраховка “професионална отговорност” за вреди , причинени на други участници в строителството и / или на трети лица , вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод на изпълнение на задълженията му.(чл.171, ал.1 от ЗУТ )

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

9.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично, по пощата или с куриер с обратна разписка. 9.2. Офертите за участие в процедурата трябва да съдържат: І. Техническа оферта -списък на документите, съдържащи се в плик "А": 1. Техническо предложение -по образец; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - заверен с подпис и печат. 3.Административни сведения за участника -по образец. 4. Парафиран проекто-договор - по образец. 5. Декларация по чл.47,ал.1,2 и 5 от ЗОП - по образец. Документите, описани в т.І следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна папка - формат А4 и подредени в реда, в който се изискват. Запечатват се в плик "А". ІІ.Ценова оферта -по образец. Представя се в отделен запечатан плик "Б", надписан "Предлагана цена". В ценовата оферта трябва да бъде посочена цената на съоръженията заедно с транспорта. Плик "А" и плик "Б" се поставят в общ плик /пакет/, на който е изписано наименованието на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция ,тел /факс и електронен адрес. 9. 3. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са представени копия, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено лице с конкретно пълномощно) на участника. Всички образци на документи могат да бъдат изтеглени от сайта на общината,посочен в настоящата покана

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/07/2013