Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - София област, гр.София, ул.”Енос” № 12 – 14, За: Росен Ванев Петков, Р. България 1408, София, Тел.: 02 9656942, E-mail: sofia-obl@nhif.bg, Факс: 02 9656949

Място/места за контакт: гр.София, ул.”Енос” № 12 – 14, ет.I, ст. №103

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК – София област от служба по трудова медицина, включително организиране на годишни профилактични прегледи на служителите и издаване на медицински свидетелства за служителите, управляващи служебните леки автомобили. Изисквания към услугата 1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на дейностите по чл. 25 "а" от ЗЗБУТ, съгласно условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр. 14/2008 г.) 2.2. Осигуряване извършването на профилактични прегледи и изследвания, както следва: прегледи от специалисти „Очни болести”, „Нервни болести”, „Вътрешни болести”, извършване на ЕКГ от специалист „Вътрешни болести”, изследване на костна плътност, лабораторни изследвания на кръв /ПКК, СУЕ, кръвна захар/ за период от 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора, за прогнозен брой лица – 66 бр. Прегледите приключват с: изготвяне на протокол за състоянието на служителите; издаване на рецептурни бланки в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост; 2.3. Издаване на медицински удостоверения на лицата, оправомощени да управляват служебните автомобили - 8 бр. съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2011 г. /на МЗ/ за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицински прегледи на физическата годност на водачите от различните категории. 2.4. Измерване на параметрите на работната среда в съответствие с Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническата експлоатация и енергообзавеждането Наредба №7 от 1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване, включващи конкретно: осветеност и микроклимат – до 60 работни места, в т.ч. офисите в гр. Самоков, гр. Ботевград, гр. Пирдоп.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК - София област от служба по трудова медицина – до 66 служители. Издаване на медицинско удостоверение на лицата, оправомощени да управляват служебните автомобили - 8 бр. съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2011 г. /на МЗ/ за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицински прегледи на физическата годност на водачите от различните категории. Измерване на параметрите на работната среда: осветеност и микроклимат – до 60 работни места; Възложителят заплаща реално извършените прегледи от лекари специалисти „Очни болести”, „Нервни болести”, „Вътрешни болести”, извършване на ЕКГ от специалист „Вътрешни болести”, реално направените изследване на костна плътност и лабораторни изследвания на кръв /ПКК, СУЕ, кръвна захар/, издадените медицински удостоверения на лицата, оправомощени да управляват служебните автомобили и реално извършените измервания на параметри на работната среда.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р. България, гр. София, ул."Енос" 12-14

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по ТЗ, ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. СТМ да са регистрирани в МЗ съгласно чл. 25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от същия закон. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрацията си. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрация или идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър /освен ако данните не са официално публикувани в сайта на Търговския регистър/. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнители . Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център, който ще извършва прегледите по т.2.2 и ще изготви документите по т.2.3. в Раздел II от „Технически изисквания и указания за офериране”. Договор с лицензирана лаборатория за измерване на осветеност и микроклимат по т.2.4 в Раздел II на настоящите технически изисквания и указания за офериране или декларация за ползване на подизпълнител в случаите, че СТМ няма такъв. Кандидатите са задължени да представят оферта за пълния обем на поръчката и не могат да оферират само части от нея. Изисквания към документите: Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно Удостоверение за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/лицата, представляващи участника, подпечатани със свеж печат; Всички документи следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, същите следва да бъдат придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и чуждия текст, приоритетен е текстът на български език. Не се допускат никакви вписвания между редовете в офертата, изтривания или корекции освен ако не са заверени с подпис на лице с представителни функции съгласно Удостоверение за актуално състояние или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

гр.София, ул.”Енос” № 12 – 14, ет.I, ст. №103, Радмила Кронева, тел.02/965 69 40

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/07/2013