Версия за печат

BG-с. Хайредин, обл. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Васил Воденичарски", ул. "Георги Димитров" 112, За: Мариела Тодорова, Република България 3357, с. Хайредин, обл. Враца, Тел.: 09166-2242, E-mail: sou_hairedin@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Васил Воденичарски"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: souhairedin.eu.

Адрес на профила на купувача: http://souhairedin.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Кратко описание Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на дейностите по проект „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината”,договор BG051PO001-4.1.05-0191 по схема за финансиране „Образователна интеграция на децата от етническите малцинства” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 12 месеца: от 08.04.2013 г. до 08.04.2014 г Предмет на обществената поръчка Определяне на изпълнител на дейности по проект „Заедно учим, заедно творим, заедно пътешестваме в родината”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с предмет: „Логистични услуги (транспорт, настаняване, осигуряване на помещения за обучение и храна) при организиране и провеждане на 4 екскурзии на ученици, 2 зелени училища и 2 обучения на учители”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63515000

Описание:

Услуги, свързани с пътувания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество или обем 1.Организиране и провеждане на тридневна екскурзия до Велико Търново и Етъра за 72 ученици. Продължителност – 3 дни Прогнозната стойност включва транспорт (автобуси с климатик), храна (закуска, обяд и безалкохолна напитка, следобедна закуска, вечеря и безалкохолна напитка), по 1 бутилка минерална вода на ден, нощувка (по двама в стая, а при невъзможност да се осигурят достатъчно стаи – максимум по трима ученици в стая). Транспорт, храна и нощувка за 7 учители са за сметка на изпълнителя. 2. Организиране и провеждане на еднодневна екскурзия до Етъра и Габрово за 15 ученици. Продължителност – 1 ден Прогнозната стойност включва транспорт (микробус с климатик), храна (обяд и безалкохолна напитка, следобедна закуска), 1 бутилка минерална вода. Транспорт и храна за 2 учители са за сметка на изпълнителя. 3: Организиране и провеждане на еднодневна екскурзия до София за 40 ученици Продължителност – 1 ден Прогнозната стойност включва транспорт (автобус с климатик), храна (обяд и безалкохолна напитка, следобедна закуска), по 1 бутилка минерална вода на пътник. Транспорт и храна за 4 учители са за сметка на изпълнителя. 4: Организиране и провеждане на еднодневна екскурзия до Враца за 40 ученици Продължителност – 1 дни Прогнозната стойност включва транспорт (автобус с климатик), храна (обяд и безалкохолна напитка, следобедна закуска), по 1 бутилка минерална вода на пътник. Транспорт и храна за 4 учители са за сметка на изпълнителя. Обособена позиция 5: Организиране и провеждане на зелено училище за 80 ученици Продължителност – 8 дни. Прогнозната стойност включва транспорт за участниците, храна (закуска, обяд и безалкохолна напитка, следобедна закуска, вечеря и безалкохолна напитка), 7 нощувки. Настаняване на участниците по двама в стая, а при невъзможност да се осигурят достатъчно стаи – максимум 3 ученици в стая. Транспорт, храна и нощувка на 8 учители са за сметка на изпълнителя. Обособена позиция 6: Организиране и провеждане на зелено училище за 18 участници в ученически форум театър Продължителност – 5 дни Прогнозната стойност включва транспорт за участниците, храна (закуска, обяд и безалкохолна напитка, следобедна закуска, вечеря и безалкохолна напитка), 4 нощувки. Настаняване на участниците по двама в стая, а при невъзможност да се осигурят достатъчно стаи – максимум по 3 ученици в стая. Транспорт, храна и нощувка на 2 ръководители са за сметка на изпълнителя. Обособена позиция 7: Организиране и провеждане на два двудневни изнесени се-минара за обучение на 30 учители Брой обучения – 2 Продължителност на всяко обучение – 2 дни Прогнозната стойност включва транспорт (автобус/микробус), храна за участниците (закуска, обяд с безалкохолна напитка, вечеря с безалкохолна напитка, по 2 кафе-паузи на ден), нощувка (наставяне в единични стаи, а при невъзможност да се осигурят – максимум по двама в стая). Транспорт, храна и нощувка за двама членове на екипа са за сметка на изпълнителя. Прогнозна стойност Обща прогнозна стойност на поръчката – 52 890,00 (петдесет и две хиляди осемстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52890 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: В процедурата могат да участват физически и/ или юридически лица, както и обединения от такива, по отношение, на които да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всеки от участниците в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се отнася за всеки от тях. 1. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално изискване: да има реализиран оборот, сумарно през последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си е не по-малко от двукратната сума по публичната поръчка – 105 780,00 (сто и пет хиляди седемстотин и осемдесет) лв. без ДДС. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване се отнася общо за участниците в обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие. Изисквания за технически възможности на участниците в процедурата: Участниците в процедурата трябва задължително да отговарят на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1). Участникът следва да представи списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2010, 2011 и 20121 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях референции за добро изпълнение, и/или фактури, и/или приемо – предавателни протоколи; 2). Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012-та година) минимум три договора за организиране и провеждане на екскурзия/организирано посещение на група над 30 човека. Място на провеждане за всички обособени позиции – извън територията на община Хайредин. След сключване на договора Възложителят ще представи план-график за провеждане на събитията, които следва да бъдат организирани от Изпълнителя. Един месец преди извършването на планираното събитие Възложителят изпраща заявка до Изпълнителя с параметри, съгласно Техническото задание. Изпълнителят осигурява свой представи-тел при изпълнението на всяка от планираните дейности по съответната обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

souhairedin.eu http://souhairedin.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/ на телефони: 09166-2242;0879804871

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/07/2013