Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173215

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка с изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с цел транспониране на директива 2011/76ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 1999/62/ЕС в българското законодателство и в съответствие с релативните текстове на директивата”. В процеса на преговорите по Глава 9 „Транспортна политика” българското правителство декларира, че въвеждането на системата за таксуване за ползването на пътищата по време – Винетна система, ще бъде в пълно съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. В тази връзка е необходимо да бъдат въведени в българското законодателство новите изисквания на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕС, в българското законодателства и в съответствие с релативните текстове на директивата. Изпълнението на предмета на обществената поръчка да се осъществи въз основа на Техническата спецификация, съгласно Приложение 16. Поръчката включва следните задачи: Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на действащите нормативни актове, а именно: - Закон за пътищата. - Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях. Проектите, следва да съдържат: доклад, финансова обосновка, мотиви, таблица за съответствие и съобщение за средствата за масово осведомяване. Предвид спецификата на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕС и в случаи на необходимост, изготвяне на проекти за изменение и допълнение на други нормативни актове, свързани с реализирането на проекта. Разясняване на промените пред обществеността и съгласуване с Европейската комисия, в случаи, че това е необходимо.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на проекта е консултантска услуга във връзка с изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за пътищата с цел транспониране на директива 2011/768ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 1999/62/ЕС в българското законодателство и в съответствие с релативните текстове на директивата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.1.Уч. в процедурата трябва да отговаря на следното изискване за иконом. и финанс. състояние:Общ оборот на уч. за последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 100 000 лв. без ДДС.За доказване на икономич. и финанс. си състояние участниците представят следните документи:А/ заверено копие от следните съставни части на годишните финанс. отчети за последните 3 финанс. години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 финан. години; заверено копие на отчетите за прих. и разх. за последните 3 финанс. год.Б/ инф. за общия оборот от през последните 3 год., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Инф. се представя по образеца – Прил. № 8.1. 2.2. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 2.2.1. Общо за последните 3год., считано до датата на представяне на офертата да е изпълнил поне 1 договор, сходен с предмета на поръчката (разработване на поне един проект, в областта на пътните такси и/или проект за изменение и допълнение на нормативен акт, свързан с транспонирането в българското законодателство на европейски изисквания– директиви и/или регламенти, вкл. изготвяне на доклад, финансова обосновка, мотиви, таблица за съответствие на релативните текстове и съобщение за средствата за масово осведомяване). 2.2.2. Да разполага с екип, който ще отговаря за изпълнение на общ. поръчка включващ ръководни служители за съответната специалност със следните квалификация и професионален опит:Ръководител на проекта:има следните основни функции: управлява, ръководи, координира и следи за цялостното изпълнение на проекта и договора; координира и направлява дейността на ключовите експерти ангажирани с изпълнението на възложените дейности; оказва подкрепа на екипа по време на изпълнение на проекта.Квалификация: Висше образование – магистър, специалност Транспортно строителство, Право и/или друга дисциплина, свързана с изучаване на правото на Европейския съюз или европейското законодателство.Общ професионален опит: минимум 4 (четири) години по специалността.Ключови експерти – минимум 3 бр.Извършват основно дейностите, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, като по-специално ще отговарят за проекта на текстове за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с въвеждането в българското законодателство на европейски изисквания, изготвяне на доклад, финансова обосновка, мотиви, таблица за съответствие на релативните текстове и съобщение за средствата за масово осведомяване. Квал.: Висше образование-магистър или бакалавър, Транспортно строителство и/или друга дисциплина, свързана с изучаване на правото на Европейския съюз или европейското законодателство, включително и един експерт - правоспособен юрист.Общ професионален опит: Мин. 3 години по специалността.За доказване на техническите възможности и/или квалификацията си участниците представят следните документи:А/ списък (по образеца – Прил. № 8) на договорите сходни с предмета на поръчката,считано до датата на представяне на офертата.Б/ референции (препоръки) за добро изпълнение за най – малко един договор по б. А,В/ списък (по образеца – Приложение № 13) на ръководните служители от екипа за изпълнение на обществената поръчка по т. 2.2.2. Документи, удостоверяващи образованието, проф. квалификация и опита на лицата по т. 2.2.2.копия от дипломи за завършено образование и придобита квалификация, копия от труд.книжки (или документ, показващ трудовия или осиг. стаж), копия от трудови или граждански договори. За юриста, включен в екипа задължително се представят и удостоверение за придобита правоспособност,а за участниците–чужд.лица, еквивалент. док. съгл. законодателството на държавата, в която са установени.За лицата по т. 2.2.2. се представят трудово – биографични справки (Прил.14)и декл.поЗЗЛД(Прил.15)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на Договора е 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от датата на сключване на договор с Възложителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: - документи по чл.101e от ЗОП и оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта - Приложение № 6, представено в запечатан непрозрачен плик; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 660 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Документи – доказателства за икономическото и финансовото състояние по т. 2.1. от документацията за участие, посочени от Възложителя в публичната покана за обществената поръчка. 8. Документи – доказателства за техническите възможности и/или квалификация по т. 2.2. от документацията за участие, посочени от Възложителя в публичната покана за обществената поръчка. 9. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 10. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан и непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/07/2013