BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: инж.Димитър Бозаджиев - 0357 /60064; инж.Златка Рупова - 0357/60063, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Салон за ОФП (пристройка) в УПИ ХІV – детско заведение, кв.27 по регулационния план на гр.Панагюрище, Област Пазарджик” “ – ЦДГ І-ви юни; Сгадата е едноетажна и е предвидена да се изпълнява монолитно с тухлени зидове, носеща конструкция - стомонобeтонови колони, греди и плочи (виж приложените обяснителни записки).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената Количествено - стойностна сметка и одобрената техничиска документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

75000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище, гр.Панагюрище ,ЦДГ "І-ви юни"

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи ЧЕТВЪРТА или по-висока категория, І-ва група , ведно с талона към него – заверени копия от участника. 2.Кандидатът трябва да е извършвал строителство от подобен на поръчката вид. 3.При сключване на Договора за обществената поръчка,участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения /обр.1/; 3.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи ЧЕТВЪРТА или по-висока категория, І-ва група , ведно с талона към него – заверени копия от участника. 5.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /обр.2/; 6.Декларация по чл.47, ал.1,т.2-и 3 и ал.2 от ЗОП /обр.3/; 7.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /обр.4/; 8.Декларация -/обр.5/; 9.Списък на договори аналогични с предмета на поръчката /обр.6/; 10.Проекто - договор /обр.7/; 11.Офертен формуляр /обр.8/; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април”13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2013